Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 181472 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów (części). Przedmiot zamówienia obejmuje również:a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.b)Użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium umożliwiającego implantacje wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia systemów oraz ich usuwanie, a także zapewnienie serwisowania narzędzi w trakcie trwania umowy i wymianę instrumentów uszkodzonych, w pakietach 1-5, 7. Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.c) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, kompletnej linii implantów objętych zamówieniem w pakietach 1-5, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Neurochirurgii. Linia obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu linii nie później niż w ciągu 48 godz. od daty otrzymania raportu/protokołu. c) Dostawy asortymentu z pakietów 6-13 realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Szpitalną Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem faxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym ( w oświadczeniach Wykonawcy).d) Przeszkolenie personelu medycznego Oddziału Neurochirurgii w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia. e) Zapewnienie dostępności implantów o innych niż wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego -realizowane na specjalne (dodatkowe) zamówienia.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.14.16.42-2, 33.18.30.00-6, 33.14.11.20-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1) Oświadczenie o posiadaniu certyfikatów dopuszczających wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne, do okazania na każde żądanie zamawiającego. 2) Odpowiednie materiały informacyjne i karty katalogowe producenta zawierające potwierdzenie opisu oferowanego przedmiotu zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Piętro I, pokój 134.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Piętro II, pokój 239.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego, zamawiane ilości: płytki 15 szt., śruby kostne 75 szt., protezy trzonu 2 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.14.16.42-2, 33.18.30.00-6, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 - Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego. zamawiana ilość 75 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Stabilizacja odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - Stabilizacja odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego. Zamawiane ilości: śruby transpedikularne 140 szt., haki laminarne 30 szt., pręty 74 szt.,poprzeczki 44 szt., łączniki śrub 200 szt., śruby transpedikularne perforowane do cementoplastyki 40 szt., cement do wertebroplastyki 13 szt., nakrętki do śrub i haków 70 szt., łączniki do poprzeczek 50 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Stabilizacja odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 4 - Stabilizacja odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego. Zamawiana ilość: Śruby transpedikularne 140szt., pręty 40 szt., poprzeczki 25 szt., nakrętki do śrub i haków 140 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - Implanty międzytrzonowe typu Plif. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 5 - Implanty międzytrzonowe typu Plif. Zamawiana ilość 5 kompletów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 - Substytut opony twardej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 6 - Substytut opony twardej. Zamawiana ilość 6 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - Zestaw do kraniotomii. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 7 - Zestaw do kraniotomii. Zamawiana ilość 2060 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 - Zestawy do leczenia wodogłowia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 8 - Zestawy do leczenia wodogłowia. Zamawiana ilość 4 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 - Drenaż komorowy zewnętrzny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 9 - Drenaż komorowy zewnętrzny. Zamawiana ilość 20 zestawów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 - Zestawy drenów do systemu pomiaru Liquo Guard. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 10 - Zestawy drenów do systemu pomiaru Liquo Guard. Zamawiana ilość 18 kompletów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 - Zestaw markerów jednorazowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 11 - Zestaw markerów jednorazowych. zamawiana ilość 900szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12 - Dreny typu Cusa z kluczami do zmiany końcówek. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 12 - Dreny typu Cusa z kluczami do zmiany końcówek. Zamawiana ilość 24 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 - Frez kraniotomu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 13 - Frez kraniotomu. Zamawiana ilość 10 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.18.30.00-6, 33.14.16.42-2, 33.14.11.20-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2014-05-29 10:57)
 • Formularz ofertowy (2014-05-29 10:57)
 • Projekt umowy (2014-05-29 10:57)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-05-29 10:57)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-05-29 10:58)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-05-29 10:58)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 192400-2014 (2014-06-06 12:50)
 • Informacja o przesunięciu terminu otwarcia i składania ofert (2014-06-06 12:50)
 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U. U.E. w dniu 09.06.2014r. (2014-06-09 14:04)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 13.06.2014r. (2014-06-13 11:39)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2014 (2014-06-13 11:39)
 • Formularz ofertowy 14 (2014-06-13 11:40)
 • Projekt umowy 14 (2014-06-13 11:40)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-06-13 11:40)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-06-13 11:40)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-06-13 11:40)
 • 9. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-07-04 14:01)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-07-25 13:21)
 • Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłki rachunkowej (2014-07-25 13:22)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-07-25 13:22)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 13.08.2014r. (2014-08-13 09:39)