Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 EURO na dostawę opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 18.02.2014r. o godzinie 09:17 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.18.02.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: opatrunki W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie przekazane do DZ.U.U.E w dniu 18.02.2014-022755-F02-PL (2014-02-18 09:53)
 • 2014-OJS036-058923-pl Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (2014-02-20 09:30)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-02-20 09:31)
 • Formularz Ofertowy (2014-02-20 09:31)
 • Wzór Umowy (2014-02-20 09:32)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2014-02-20 09:32)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej (2014-02-20 09:33)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2014-02-20 09:34)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2014-03-20 09:55)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-04-24 12:48)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2014-04-24 12:49)
 • Informacja o punktacji przyznanych ofertom (2014-04-24 12:50)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pakiet 13 (2014-05-06 08:46)
 • Ogłoszenie o udzileniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 23.05.2014r.-OJS099-172854-pl (2014-05-23 13:40)