Przetarg nieograniczony na żwiadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia,osób i obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia,osób i obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 260662 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia,osób i obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom przebywającym na terenach obiektów szpitalnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia w Poznaniu, ochrony terenów i obiektów na nich położonych oraz odpowiedzialność za majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w tych obiektach, przed kradzieżą, dewastacją, włamaniem, zniszczeniem oraz wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, we wszystkich obiektach oraz budynkach i pomieszczeniach technicznych w godzinach ustalonych i określonych w niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie ochrony następujących obiektów szpitalnych Zamawiającego: SZPITAL PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3 w POZNANIU, 1/ POSTERUNEK Nr 1 - Portiernia główna pok. 22 blok D stały- stacjonarny całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godz. 2/ POSTERUNEK Nr 2 - Portiernia główna pok. 22 blok D obchodowy - 12 godzin/dobę, w godzinach 18.oo - 6.oo 3/ POSTERUNEK Nr 3 - Stanowisko monitorowania p. 22 blok C- - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 4/ POSTERUNEK Nr 4 - Szpitalny Oddział Ratunkowy - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny - wymagane 2 pracowników ochrony z licencją 5/ POSTERUNEK Nr 5 - Centrala telefoniczna pok. 22 blok D - w dni wolne od pracy 8.oo - 18.oo tj. 10 godzin/dobę 6/ POSTERUNEK Nr 6 - Portiernia boczna - posterunek stały - stacjonarny, całą dobę tj. 24 godziny 7/ POSTERUNEK Nr 7 - Portiernia boczna - obchodowy tereny zewn. i SUW - obchodowy, codziennie 18:00 - 06:00 tj. 12 godzin/dobę 8/ POSTERUNEK Nr 8 - ODDZIAŁ ZAKAŹNY - obsada jednoosobowa - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 9/ POSTERUNEK Nr 9 - LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW - posterunek usytuowany na SOR lub Monitoringu, obsada jednoosobowa - w dni robocze od godziny 15:00-07:00 - w dni wolne od pracy od godziny 07:00-07:00 UWAGA! 1) Pracownik obchodowy będzie przenosił w dni robocze po 14:30 oraz w dni wolne od pracy całą dobę pobraną krew pacjentów z oddziału zakaźnego do laboratorium szpitalnego i odwrotnie. Pobrana krew będzie przenoszona po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w zamkniętych probówkach, w dodatkowym opakowaniu typu pudełko lub mini lodówka w zależności od wynikających potrzeb i obowiązujących przepisów. Ciężar przenoszonych próbek krwi nie będzie przekraczał 1 kg. Na życzenie personelu pracownik ochrony odnosi puste opakowanie. Przewidywany czas na jednorazowe przeniesienie pobranej krwi nie powinien przekraczać 15 - 20 minut. 2) W okresie zimowym codziennie po godzinie 15:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy pracownicy ochrony zajmują się zabezpieczeniem głównego wejścia i podjazdu na SOR szpitala na ul. Szwajcarskiej 3, przed skutkami niskich temperatur i opadów śniegu tj. odśnieżanie i posypywanie oblodzeń . CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW : 1) We wszystkich pomieszczeniach szpitala przy ul. Szwajcarskiej i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków zamontowane są czujki przeciwpożarowe reagujące na zmiany temperatury i zapylenie powietrza. System ten połączony jest bezpośrednio z centralą telefoniczną, która w sposób automatyczny przekazuje sygnał do straży pożarnej. 2) Pomieszczenia wymagające specjalnego zabezpieczenia są plombowane oraz posiadają system alarmowy. 3) Budynki i budowle wchodzące w skład kompleksu szpitalnego ZOZ - u zlokalizowane są na ogrodzonym i oświetlonym terenie, na który prowadzi jedna brama wjazdowa przy portierni bocznej. Szczegółowy zakres zadań dla poszczególnych posterunków określony został w pkt. 3 i 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Należy przedłożyć Koncesję na wykonywanie usług (prowadzenie działalności gospodarczej) w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydanej zgodnie z obowiązującymi przepisami-zezwolenie na używanie częstotliwości radiowej na terenie miasta Poznania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. A/Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej charakterowi niniejszego zamówienia w jednostce służby zdrowia, o wartości brutto nie niższej niż 400.000,00,-. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. B/ Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej charakterowi niniejszego zamówienia dot. usług obsługi centrali telefonicznej, składającej się z minimum 150 linii telefonicznych. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Dysponują wyposażonym w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej potencjałem osobowym tj. grupą interwencyjną do wykonania zadań objętych zamówieniem. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o jak w pkt. III.3.3) • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o o Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjno - kontrolnej , która będzie współdziałać z zespołem chroniącym obiekty i zdolnej do wykonywania zadań w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu zgłoszenia. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej na terenie miasta Poznania - co najmniej jeden przydział częstotliwości z zezwoleniem na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji na terenie miasta Poznania. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 2) zmiany dot. w przypadku likwidacji poszczególnych posterunków zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, 4) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.)... IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.).... IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIKI

  • 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-07-04 14:11)
  • 6. FORMULARZ OFERTOWY (2013-07-04 14:12)
  • 7. UMOWA (2013-07-04 14:12)
  • 8. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-07-04 14:12)
  • 9. Załącznik nr 5 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2013-07-04 14:12)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 2013 (2013-07-10 10:47)
  • 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc MODYFIKACJA (2013-07-10 10:47)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2013-07-19 14:27)
  • Zbiorcze zestawienie ofert.Streszczenie oceny i porównania (2013-07-19 14:27)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2013-07-31 13:25)