Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawę analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 248352 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatorów na okres 24 miesięcy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonych formularzach ofertowych stanowiących załączniki (nr 1.1-1.16) do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów (części)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) odrębnie, jeżeli odczynnik (preparat) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych. 3) Dokumenty (materiały informacyjne, katalogi, prospekty, opisy itp.) potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, ich zgodność z opisem w formularzu ofertowym, dla przedmiotu dzierżawy (analizatorów). 4) Ulotki odczynnikowe w języku polskim

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - Paski testowe do oznaczania właściwości ogólnych moczu z dzierżawą aparatu do badania moczu.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - Testy metodą Elisa z dzierżawą czytnika mikropłytek.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - Zestawy do proteinogramów z dzierżawą automatycznego analizatora do elektroforezy wraz z zestawem komputerowym, drukarką i UPS-em.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - Zestawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunodiagnostycznych.


 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną.


 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - Badania pasożytów w kale.


 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - Aldolaza i kontrole.


 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - Testy paskowe do analizatora moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek Advantus z zapewnieniem obsługi serwisowej.


 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - Pakiet odczynnikowy do barwienia rozmazów i materiały eksploatacyjne do aparatu Hematek - Slide Stainer.


 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11 - Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne do oznaczania prokalcytoniny na analizatorze ADVIA Centaur CP - firma Siemens.


 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12 - Barwniki hematologiczne (dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego).


 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - Paski do moczu.


 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14 - Odczynniki do koagulometru K- 3002 OPTIC.


 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET 15 - Odczynniki do analizatorów hematologicznych Sysmex XT i XS z zapewnieniem obsługi serwisowej.


 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET 16 - Odczynniki, materiały kontrolne i eksploatacyjne do analizatora rkz COBAS b 121 firmy Roche.


 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-06-27 12:46)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2013-06-27 12:48)
 • Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2013-06-27 12:48)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 3 (2013-06-27 12:48)
 • Załącznik nr 1.4 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 4 (2013-06-27 12:49)
 • Załącznik nr 1.5 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 5 (2013-06-27 12:49)
 • Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 6 (2013-06-27 12:50)
 • Załącznik nr 1.7 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 7 (2013-06-27 12:50)
 • Załącznik nr 1.8 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 8 (2013-06-27 12:51)
 • Załącznik nr 1.9 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 9 (2013-06-27 12:51)
 • Załącznik nr 1.10 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 10 (2013-06-27 12:51)
 • Załącznik nr 1.11 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 11 (2013-06-27 12:52)
 • Załącznik nr 1.12 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 12 (2013-06-27 12:52)
 • Załącznik nr 1.13 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 13 (2013-06-27 12:53)
 • Załącznik nr 1.14 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 14 (2013-06-27 12:53)
 • Załącznik nr 1.15 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 15 (2013-06-27 12:54)
 • Załącznik nr 1.16 do SIWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 16 (2013-06-27 12:54)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy (2013-06-27 12:54)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-06-27 12:55)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-06-27 12:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 2013 (2013-07-02 11:04)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-07-24 13:54)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-07-24 13:54)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-07-24 13:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-08-20 14:31)