Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 120077 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (tankowanie) paliwa/oleju napędowego oraz zakup oleju silnikowego w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych Zamawiający dysponuje samochodami dostawczymi posiadającymi silniki wysokoprężne do których zakup paliwa/oleju odbywać się będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart flotowych. 1. Wymagania przedmiotu zamówienia Oferowane karty flotowe winny być ważne w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju oraz zabezpieczona kodem PIN. Wykonawca zapewni możliwość tankowania 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 50.000 litrów i oleju silnikowego (typu Casrtol lub równoważny) wynosi 1.000 litrów na okres 3 lat. Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. nr 221, poz. 1441 z późniejszymi zmianami). Miejscem odbioru paliwa (tankowania) lub zakupu olejów silnikowych będą stacje paliw Wykonawcy. Zakupy będą realizowany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Bezgotówkowy zakup paliwa/oleju musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego asortymentu dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania/zakupu, miejsca tankowania/zakupu, ilości pobranego paliwa/oleju za pomocą karty flotowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego samochodu. Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN, fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji ( data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa z uwzględnieniem rabatu, ilość i cena 1 opakowania/litra oleju silnikowego, wartość zakupu paliwa/oleju z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu). Wykonawca musi posiadać minimum jedną stacje w odległości maksimum 10 km od siedziby Zamawiającego, czynną 7 dni w tygodniu 24h na dobę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 02.21.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych 16-sto stronnicową w wersji papierowej. Wzór wniosku o wystawienie kart flotowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych, 3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze IIp. pok.239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2013-06-21 09:29)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY PALIWO (2013-06-21 09:30)
  • 3. umowa paliwo (2013-06-21 09:30)
  • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2013-06-21 09:30)
  • zał druki zastrzeżone (2013-06-21 09:30)
  • 6. Wyjaśnienia 1 (2013-06-28 11:18)
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.06.2013 (2013-06-28 11:29)
  • 8. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA (2013-07-05 12:33)