Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na dostawę siatek przepuklinowych oraz sprzętu do ich mocowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa siatek przepuklinowych oraz sprzętu do ich mocowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 143042 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa siatek przepuklinowych oraz sprzętu do ich mocowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatek przepuklinowych oraz sprzętu do ich mocowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów (części): PAKIET 1 - SIATKI CHIRURGICZNE PAKIET 2 - SIATKI PRZEPUKLINOWE DO PLASTYKI PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH PAKIET 3 - SIATKI CHIRURGICZNE PŁASKIE PAKIET 4 - SIATKI NIEWCHŁANIALNE DO PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH PAKIET 5 - SIATKI CHIRURGICZNE ANTYADHEZYJNE PAKIET 6 - SIATKI KOMPOZYTOWE Z BALONEM PAKIET 7 - INSTRUMENT MOCUJĄCY SIATKI PRZEPUKLINOWE PAKIET 8 - SIATKI POLIPROPYLENOWE MONOFILAMENTOWE PAKIET 9 - SIATKI NIEWCHŁANIALNE POLIPROPYLENOWE MONOFILAMENTOWA PAKIET 10 - SIATKA POLIPROPYLENOWA MONOFILAMENTOWA PAKIET 11 - SIATKI WEWNĄTRZ BRZUSZNE PAKIET 12 - SIATKI WCHŁANIANE PAKIET 13 - SIATKI DWUSTRONNE DOOTRZEWNOWE PAKIET 14 - JAŁOWE MARKERY DO SKÓRY Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Apteki Zakładowej Szpitala.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - SIATKI CHIRURGICZNE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - SIATKI PRZEPUKLINOWE DO PLASTYKI PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - SIATKI CHIRURGICZNE PŁASKIE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - SIATKI NIEWCHŁANIALNE DO PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - SIATKI CHIRURGICZNE ANTYADHEZYJNE.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - SIATKI KOMPOZYTOWE Z BALONEM.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - INSTRUMENT MOCUJĄCY SIATKI PRZEPUKLINOWE.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - SIATKI POLIPROPYLENOWE MONOFILAMENTOWE.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - SIATKI NIEWCHŁANIALNE POLIPROPYLENOWE MONOFILAMENTOWA.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - SIATKA POLIPROPYLENOWA MONOFILAMENTOWA.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11 - SIATKI WEWNĄTRZ BRZUSZNE.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12 - SIATKI WCHŁANIANE.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - SIATKI DWUSTRONNE DOOTRZEWNOWE.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14 - JAŁOWE MARKERY DO SKÓRY.



ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-04-11 13:44)
  • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2013-04-11 13:45)
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2013-04-11 13:45)
  • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-04-11 13:45)
  • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-04-11 13:45)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-04-17 08:17)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-05-15 13:26)
  • Informacja z otwarcia ofert (2013-05-15 13:27)
  • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-05-15 13:27)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-06-07 13:00)