Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 EURO na dostawę wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl ________________________________________ Poznań: Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 41905 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów (części). PAKIET 1 - WYROBY JEDNORAZOWE I SPRZĘT DO BADAŃ LABORATORYJNYCH PAKIET 2 - WYROBY JEDNORAZOWE DLA PRACOWNI ENDOSKOPII PAKIET 3 - PIPETY AUTOMATYCZNE PAKIET 4 - SPRZĘT DOZUJĄCY I KOŃCÓWKI PAKIET 5 - WYROBY SZKLANE I SPRZĘT DO BADAŃ LABORATORYJNYCH PAKIET 6 - WYROBY JEDNORAZOWE DLA PRACOWNI BAKTERIOLOGII PAKIET 7 - KOŃCÓWKI DLA LABORATORIUM ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO PAKIET 8 - SPRZĘT JEDNORAZOWY DO ANALIZATORA RKZ COBAS B 121 PAKIET 9 - SPRZĘT DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I SZKIEŁKA PAKIET 10 - POJEMNIKI DO MOCZU PAKIET 11- SPRZĘT DO BADAŃ LABORATORYJNYCH PAKIET 12- SPRZĘT JEDNORAZOWY DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO MIURA 200 PAKIET 13- SPRZĘT JEDNORAZOWY DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO ARCHITEKT I 2000 PAKIET 14- POJEMNIKI DO KAŁU. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 33.79.30.00-5, 38.43.71.10-1, 33.14.16.15-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia- pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia- pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia- pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia- pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia- pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgodne z wymogami w/w ustawy. Jeśli produkty nie są zakwalifikowane, jako wyroby medyczne- dołączyć stosowne oświadczenie. W/w dokumenty należy złożyć wraz z ofertą oraz dostarczyć przy pierwszej dostawie w wersji papierowej. 2) Próbki opisy lub fotografie tj: a) Materiały informacyjne (ulotki, karty katalogowe) opisujące właściwości oferowanego asortymentu oraz potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamówień publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe i sprzęt do badań laboratoryjnych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe dla pracowni endoskopii. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipety automatyczne. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt dozujący i końcówki. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby szklane i sprzęt do badań laboratoryjnych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby jednorazowe dla pracowni bakteriologii. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Końcówki dla laboratorium oddziału zakaznego. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.10-1. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt jednorazowy do analizatora rkz cobas b 121. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych i szkiełka. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do moczu. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do badań laboratoryjnych. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt jednorazowy do analizatora biochemicznego miura 200. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt jednorazowy do analizatora immunochemicznego architekt i 2000. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki do kału. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2013-03-20 12:38)
  • Formularz ofertowy (2013-03-20 12:38)
  • Wzór umowy (2013-03-20 12:39)
  • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-03-20 12:39)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2013-03-20 12:40)
  • Wyjaśnienia do SIWZ (2013-03-26 14:29)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-04-09 13:34)
  • Informacja cenowa złożonych ofert (2013-04-09 13:34)
  • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2013-04-09 13:34)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2013-05-14 09:33)