Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na dostawę testów i opakowań do sterylizacji oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: DOSTAWA TESTÓW I OPAKOWAŃ STERYLIZACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 87218 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TESTÓW I OPAKOWAŃ STERYLIZACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów i opakowań sterylizacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów (części). PAKIET 1 - RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE Z ZAKŁADKĄ I BEZ ZAKŁADKI PAKIET 2 - TOREBKI PAPIEROWO - FOLIOWE PAKIET 3 - TORBY FOLIOWO - WŁÓKNINOWE Clenatex PAKIET 4 - PAPIER KREPOWANY PAKIET 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH PAKIET 6 - TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ PAKIET 7 - TESTY KONTROLI MYCIA ENDOSKOPOWEGO PAKIET 8 - MATERIAŁY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ PAKIET 9 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE TYPU TYVEK 74 g/m2 PAKIET 10 - ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I KONSERWACJI NARZĘDZI ZE STALI NIERDZEWNEJ PAKIET 11 - TESTY KONTROLI PROCESU STERYLIZACJI PAKIET 12 - TESTY KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA PAKIET 13 - TESTY, OSŁONKI, PLOMBY, ETYKIETY, TAŚMY PAKIET 14 - TACE STERYLIZACYJNE, ETYKIETY DO TAC, SZCZOTKI Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Szpitala.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE Z ZAKŁADKĄ I BEZ ZAKŁADKI.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - TOREBKI PAPIEROWO - FOLIOWE.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - TORBY FOLIOWO - WŁÓKNINOWE Clenatex.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - PAPIER KREPOWANY.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONTENERÓW STERYLIZACYJNYCH.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - TESTY KONTROLI MYCIA ENDOSKOPOWEGO.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - MATERIAŁY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE TYPU TYVEK 74 g/m2.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - ŚRODKI DO PIELĘGNACJI I KONSERWACJI NARZĘDZI ZE STALI NIERDZEWNEJ.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11 - TESTY KONTROLI PROCESU STERYLIZACJI.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12 - TESTY KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - TESTY, OSŁONKI, PLOMBY, ETYKIETY, TAŚMY.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14 - TACE STERYLIZACYJNE, ETYKIETY DO TAC, SZCZOTKI.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-03-04 13:27)
  • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2013-03-04 13:29)
  • Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy (2013-03-04 13:30)
  • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-03-04 13:31)
  • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-03-04 13:32)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-03-11 12:22)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-03-25 14:22)
  • Informacja z otwarcia ofert (2013-03-25 14:23)
  • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-03-25 14:23)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-04-10 14:14)