DI-381001/2013 Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

WWW.szpital-strusia.poznan.pl


Poznań: Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 24611 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dźwigu windowego w budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest : demontaż istniejącego dźwigu, jego wywóz i utylizacja, dostawa i montaż jednego nowego dźwigu windowego, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych z wymianą dźwigu, w tym w szybie i maszynowni dźwigu, przygotowanie dokumentów i uzyskanie odbioru i rejestracji dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru całości zadania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.11.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.21.00-8, 45.31.31.00-5, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Formularz Nr1), Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Formularz Nr5)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, - opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia podstawowego może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2) Przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. 3) Działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń : 1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie 3. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3, dział Inwestycji (tel. 61 87 39 291). Cena SIWZ 7,00 zł plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3, Biuro Podawcze pokój 239..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ - wymiana dźwigu w budynku C (2013-02-15 12:27)
  • SIWZ - załącznik nr 1 Formularze (2013-02-15 12:27)
  • SIWZ - załącznik nr 2 Projekt Umowy (2013-02-15 12:27)
  • INFORMACJA - wybór oferty 08.03.2013 (2013-03-08 11:48)
  • Zestawienie ofert (2013-03-08 11:49)
  • OGŁOSZENIE Nr 136052-2013 z dnia 08.04.2013 o udzieleniu zamówienia (2013-04-08 12:27)