Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 eur na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów hematologicznych 5 DIFF i 3 DIFF oraz odczynników do analizatora Sysmex KX 21N dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów hematologicznych 5 DIFF i 3 DIFF oraz odczynników do analizatora Sysmex KX 21N dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 465902 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów hematologicznych 5 DIFF i 3 DIFF oraz odczynników do analizatora Sysmex KX 21N dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów hematologicznych 5 DIFF i 3DIFF oraz odczynników do analizatora Sysmex KX 21N na okres 24 miesięcy dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości znajdują się na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety (części). PAKIET 1- Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych PAKIET 2 - Odczynniki do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21N Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. (w wersji papierowej). 2) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) i krwi odrębnie, jeżeli odczynnik (preparat) lub krew nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych. 3) Ulotki odczynnikowe w języku polskim, 4) Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez producenta aparatu - nie starszym niż z 2010r. - dotyczy aparatu w Pakiecie 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu Stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1- Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - Odczynniki do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21N.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-11-22 11:53)
  • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2012-11-22 11:54)
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2012-11-22 11:54)
  • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-11-22 11:54)
  • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2012-11-22 11:55)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-11-27 11:04)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-12-11 09:23)
  • Informacja z otwarcia ofert (2012-12-11 09:23)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-12-20 13:28)