Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na dostawę surowców farmaceutycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa surowców farmaceutycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 206823 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa surowców farmaceutycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa surowców farmaceutycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 pakietów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, w której występuje więcej niż jeden lek, albo zamiany ilości leku w poszczególnych dawkach, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć, 5) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu leczniczego będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt leczniczy zawierający taką samą substancję czynną, dawkę i postać, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie; 6) jeśli nastąpi zmiana cen urzędowych na produkty lecznicze objęte umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamówień publicznych, ul. Szwajacarska 3, 61-285 Poznań ( I piętro pokój 134)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań (II piętro pokój 239)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (2012-09-27 12:16)
 • Formularz ofertowy (2012-09-27 12:16)
 • Umowa produkty lecznicze (2012-09-27 12:16)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-09-27 12:16)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-09-27 12:16)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 380788-2012 (2012-10-04 10:34)
 • Wyjaśnienia nr 1 (2012-10-04 10:34)
 • Formularz ofertowy po zmianach - obowiązujący (2012-10-04 10:34)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-10-16 12:56)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-10-16 12:56)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-10-16 12:56)
 • 18. Ogłoszenie o wyborze oferty - ponowna ocena ofert (2012-10-18 10:50)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 468698-2012 (2012-11-23 11:52)