Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na dostawę odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH wraz z DZIERŻAWĄ APARATU DO POSIEWU KRWI
Numer ogłoszenia: 323020 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH wraz z DZIERŻAWĄ APARATU DO POSIEWU KRWI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi. Asortyment oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów (części). PAKIET 1- PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE PAKIET 2 - PODŁOŻA PŁYNNE PAKIET 3 - KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE PAKIET 4 - SZCZEPY WZORCOWE PAKIET 5 - DZIERŻAWA APARATU DO POSIEWU KRWI WRAZ Z ODDCZYNNIKAMI DO POSIEWU KRWI.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Certyfikat ISO 13485 dla Producenta (jeśli dot.) 2. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (16-sto punktowa), wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) odrębnie lub oświadczenie Wykonawcy, że dla danego rodzaju przedmiotu zamówienia nie jest wymagana karata charakterystyki substancji niebezpiecznej. 3. Pozytywna opinia KORDLU - dotyczy Pakietu 3 - Krążków antybiogramowych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności Zmiany, o których mowa w ww. punktach wymagają zgody obu Stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1- PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - PODŁOŻA PŁYNNE.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - SZCZEPY WZORCOWE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - DZIERŻAWA APARATU DO POSIEWU KRWI WRAZ Z ODDCZYNNIKAMI DO POSIEWU KRWI.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-08-30 13:04)
 • Formularz ofertowy (2012-08-30 13:04)
 • Wzór umowy (2012-08-30 13:04)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-08-30 13:04)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-08-30 13:04)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.09.2012 (2012-09-05 09:26)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-09-05 09:27)
 • Załącznik do wyjaśnień z dnia 05.09.2012 - Formularz ofertowy (2012-09-05 09:28)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2012-09-06 13:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-09-25 13:32)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-09-25 13:32)
 • Streszczenie oceny ofert-laczna punktacja (2012-09-25 13:32)
 • Informacja z otwarcia ofert właściwe (2012-09-25 13:38)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-10-11 12:59)