Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 266258 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom przebywającym na terenach obiektów szpitalnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia w Poznaniu, ochrony terenów i obiektów na nich położonych oraz odpowiedzialność za majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w tych obiektach, przed kradzieżą, dewastacją, włamaniem, zniszczeniem oraz wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, we wszystkich obiektach oraz budynkach i pomieszczeniach technicznych w godzinach ustalonych i określonych w niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie ochrony następujących obiektów szpitalnych Zamawiającego: A. SZPITAL PRZY UL. SZKOLNEJ 8/12 w POZNANIU, 1/ portiernia od ul. Szkolnej - obsada jednoosobowa - całodobowa 2/ portiernia od ul. Podgórnej - obsada jednoosobowa t.j.: - jedna osoba - obsada całodobowa Dodatkowo jedna osoba patrolująca od zmroku do świtu w ramach kosztów obu powyższych portierni. W sezonie letnim (od kwietnia do października) od godziny 22:00 - 06:00, w sezonie zimowym (od listopada do marca) od godziny 18:00 - 06:00. B. SZPITAL PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3 w POZNANIU, 1/ POSTERUNEK Nr 1 - Portiernia główna pok. 22 blok D stały- stacjonarny całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godz. 2/ POSTERUNEK Nr 2 - Portiernia główna pok. 22 blok D obchodowy- 12 godzin/dobę, w godzinach 18.oo - 6.oo 3/ POSTERUNEK Nr 3 - Stanowisko monitorowania p. 22 blok C- - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 4/ POSTERUNEK Nr 4 - Szpitalny Oddział Ratunkowy - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny - wymagane 2 pracowników ochrony z licencją 5/ POSTERUNEK Nr 5 - Centrala telefoniczna pok. 22 blok D - w dni wolne od pracy 8.oo - 18.oo tj. 10 godzin/dobę 6/ POSTERUNEK Nr 6 - Portiernia boczna - posterunek stały - stacjonarny, całą dobę tj. 24 godziny 7/ POSTERUNEK Nr 7 - Portiernia boczna - obchodowy tereny zewn. i SUW - obchodowy, codziennie 18:00 - 06:00 tj. 12 godzin/dobę 8/ POSTERUNEK Nr 8 - ODDZIAŁ ZAKAŹNY - obsada jednoosobowa - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 9/ POSTERUNEK Nr 9 - LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW - posterunek usytuowany na SOR lub Monitoringu, obsada jednoosobowa - w dni robocze od godziny 15:00-07:00 - w dni wolne od pracy od godziny 07:00-07:00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie: 1)zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT - w odniesieniu do ceny oferty, jeśli zmian ta nastąpiła po podpisaniu umowy lub zmiany innych przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy, 2)zmiany dot. likwidacji poszczególnych posterunków zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego (w związku z likwidacją obiektów przy ul. Szkolnej) 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za Pracę 4) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.)...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-07-24 08:50)
  • 6. FORMULARZ OFERTOWY (2012-07-24 08:50)
  • 7. UMOWA (2012-07-24 08:50)
  • 8. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-07-24 08:50)
  • 9. Załącznik . druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2012-07-24 08:50)
  • 16. OGłOSZENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (2012-07-31 12:44)
  • 12. Informacja dot. zestawienie ofert otwartych w dn. 31.07.2012 (2012-07-31 12:44)
  • 14. Streszczenie oceny i porównania ofert (2012-07-31 12:44)
  • 18. OGŁOSZENIE O UDZILENIU ZAMÓWIENIA (2012-10-09 13:55)