Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na dostawę gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy hemostatycznej i wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy hemostatycznej i wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 241448 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy hemostatycznej i wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy hemostatycznej i wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów i szczegółowy opis znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6, 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) Jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 3) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4) Zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Piętro I, pokój 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro podawcze Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Piętro II, pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Gąbka kolagenowa.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Klej chirurgiczny.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Klej tkankowy.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Gaza hemostatyczna.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - Gąbki kolagenowe.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 - Gąbki kolagenowe.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - Wosk kostny.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 - Wosk kostny.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 - Proszki i Rozpuszczalniki.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-07-09 12:46)
  • Formularz ofertowy (2012-07-09 12:46)
  • Wzór umowy (2012-07-09 12:46)
  • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oświadczenia z art 22 i 24 (2012-07-09 12:47)
  • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-07-09 12:47)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-07-17 08:35)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-07-27 12:01)
  • Informacja z otwarcia ofert (2012-07-27 12:02)
  • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-07-27 12:02)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 337282-2012 (2012-09-10 09:45)