Dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 191826 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącej jej integralną część, gdzie opisane są wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety /części/:Pakiet 1 - WORKI DO MOCZU STERYLNE, Pakiet 2 - STRZYKAWKI typu JANETTEA jednorazowe, Pakiet 3 - STRZYKAWKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Pakiet 4 - KANIULE DOŻYLNE OBWODOWE, ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO, KORECZKI, KRANIKI, KANIULE DOTĘNICZE, Pakiet 5 - STRZYKAWKI DO PODAWANIA INSULINY, Pakiet 6 - WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU, Pakiet 7 - WYSOKOPRÓŻNIOWE BUTELKI typu REDON, DRENY DO SSANIA typu REDON, Pakiet 8 - JEDNORAZOWE IGŁY DO INIEKCJI, Pakiet 9 - ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ, Pakiet 10 - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI, PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH, Pakiet 11 - PRZYRZĄD DO PRECYZYJNEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, Pakiet 12 - CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS, Pakiet 13 - ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE , Pakiet 14 - STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH, Pakiet 15 - ZESTAWY DO LEWATYWY, Pakiet 16 - PRZEWODY DO CYSTOSKOPU/REKTOSKOPU, Pakiet 17 - CEWNIKI DO ODSYSANIA Z OTWOREM CENTRALNYM I BOCZNYM 60 CM, Pakiet 18 - PRZEDŁUŻACZE DO INFUZJI typu Heidelberg 140 cm, Pakiet 19 - RURKA ŁĄCZĄCA, KARBOWANA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI PRZESTRZENI MARTWEJ, Pakiet 20 - CZYŚCIK DO ELEKTROKOAGULACJI - MIKRONARZĘDZI, Pakiet 21 - SZCZOTECZKI JEDNORAZOWE Pakiet 22 - IGŁA DO BEZPIECZNEGO POBIERANIA I ROZPUSZCZANIA LEKU Z OTWOREM BOCZNYM.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134, I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239, II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WORKI DO MOCZU STERYLNE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: STRZYKAWKI typu JANETTEA jednorazowe.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: STRZYKAWKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KANIULE DOŻYLNE OBWODOWE, ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO, KORECZKI, KRANIKI, KANIULE DOTĘNICZE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: STRZYKAWKI DO PODAWANIA INSULINY.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WYSOKOPRÓŻNIOWE BUTELKI typu REDON, DRENY DO SSANIA typu REDON.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: JEDNORAZOWE IGŁY DO INIEKCJI.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI, PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PRZYRZĄD DO PRECYZYJNEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: ZESTAWY DO LEWATYWY.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PRZEWODY DO CYSTOSKOPU/REKTOSKOPU.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: CEWNIKI DO ODSYSANIA Z OTWOREM CENTRALNYM I BOCZNYM 60 CM.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PRZEDŁUŻACZE DO INFUZJI typu Heidelberg 140 cm..


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: RURKA ŁĄCZĄCA, KARBOWANA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI PRZESTRZENI MARTWEJ.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: CZYŚCIK DO ELEKTROKOAGULACJI (MIKRONARZĘDZI).


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: SZCZOTECZKI JEDNORAZOWE.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: IGŁA DO BEZPIECZNEGO POBIERANIA I ROZPUSZCZANIA LEKU Z OTWOREM BOCZNYM.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-06-06 13:47)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (2012-06-06 13:48)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (2012-06-06 13:48)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-06-06 13:49)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-06-06 13:49)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2012-06-12 12:16)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-06-12 12:17)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-07-04 13:18)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-07-04 13:19)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-07-04 13:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-08-22 07:55)