Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesori do ich przygotowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 25.05.2012r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.25.05.2012r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Roztwory lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz. U. E w dniu 25.05.2012 (2012-05-25 12:18)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 30.05.2012 (2012-05-30 10:51)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-05-30 10:57)
 • Formularz ofertowy (2012-05-30 10:58)
 • Wzór umowy (2012-05-30 10:59)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-05-30 10:59)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-05-30 10:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-06-18 14:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-07-24 13:24)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-07-24 13:24)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-07-24 13:24)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-08-30 09:42)