Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, dostawa odczynników do badań serologicznych oraz odczynników i części zużywalnych do tromboelastometru

Poznań: Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, dostawę odczynników do badań serologicznych oraz odczynników i części zużywalnych do tromboelastometru dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 115403 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, dostawę odczynników do badań serologicznych oraz odczynników i części zużywalnych do tromboelastometru dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatu, dostawa odczynników do badań serologicznych oraz odczynników i części zużywalnych do tromboelastometru dla potrzeb Laboratorium i Laboratorium Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym , który jest załącznikiem nr 1 do specyfikacji. W pakiecie 1, dla przedmiotu dzierżawy wymagane jest także by wykonawca: a/ dostarczył na własny koszt i ryzyko oraz zamontował i uruchomił analizatory będące przedmiotem dzierżawy, a także dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim i przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie wykorzystania urządzenia, również zapewnił bieżące konsultacje b/ wykonywał na własny koszt przeglądy, konserwacje i naprawy przedmiotu dzierżawy i zapewnił własny serwis do wykonywania tych czynności oraz zobowiązał się do utrzymywania urządzenia w pełnej sprawności, c/ wykonywał naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie jego awarii w okresie trwania umowy, w terminie podanym w ofercie, od chwili zgłoszenia każdej awarii. d/ zapewnił na czas trwania umowy, wymagania dotyczące warunków temperaturowych w Pracowni Serologii.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Odpowiednie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych pok. 134 I p..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Biuro Podawcze Szpitala pok. 239 II p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5.ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-05-24 10:37)
  • 2._FORMULARZ_OFERTOWY (2012-05-24 10:37)
  • 3. WZÓR UMOWY (2012-05-24 10:37)
  • 4. Zalaczniki nr 4 i 5 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-05-24 10:37)
  • 5. zał druki zastrzeżone (2012-05-24 10:37)
  • 6. Wyjaśnienia 1 (2012-05-29 13:51)
  • 9. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2012-06-05 13:48)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.06.2012r. (2012-06-22 07:55)