Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na dostawę środków czystości, akcesoriów do sprzątania, części eksploatacyjnych, worków seperacyjnych do prania oraz płynów do zmywarek gastronomicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania, części eksploatacyjnych, worków seperacyjnych do prania oraz płynów do zmywarek gastronomicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu .
Numer ogłoszenia: 159970 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania, części eksploatacyjnych, worków seperacyjnych do prania oraz płynów do zmywarek gastronomicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania, części eksploatacyjnych oraz worków separacyjnych do prania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Szczegółowy opis wymagań jakie powinien spełniać zamawiany asortyment, zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ - Specyfikacja szczegółowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące 5 pakietów (części) PAKIET NR 1 - ŚRODKI CZYSTOŚCI I AKCESORIA DO SPRZĄTANIA, (mopy/nakładki, kije, stelaże, ściereczki, inne) PAKIET NR 2 - AKCESORIA DO SPRZĄTANIA PAKIET NR 3 - CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE PAKIET NR 4 - WORKI SEPERACYJNE DO PRANIA PAKIET NR 5 - PŁYNY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z FUKCJĄ WYPARZANIA Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 44 szt. urządzeń dozujących z zestawem końcówek wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia - dotyczy Pakietu 1 2) Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy - dotyczy Pakietu 1. 3) dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez wykonawcę, transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko, do Magazynu Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.10-1, 39.22.40.00-8, 39.80.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych pok. 134 I p..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Biuro Podawcze pok. 239 II p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ŚRODKI CZYSTOŚCI I AKCESORIA DO SPRZĄTANIA (mopy/nakładki, kije, stelaże, ściereczki, inne).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: AKCESORIA DO SPRZĄTANIA.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WORKI SEPERACYJNE DO PRANIA.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PŁYNY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z FUKCJĄ WYPARZANIA.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-05-17 12:49)
 • Załącznik 1 - Formularz ofertowy (2012-05-17 12:49)
 • Załącznik 2 - Specyfikacja szczegółowa (2012-05-17 12:50)
 • Załącznik 3 - Wzór umowy (2012-05-17 12:51)
 • Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-05-17 12:51)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-05-17 12:51)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2012-05-21 10:12)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2012-05-22 08:05)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-05-31 12:10)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-05-31 12:11)
 • Streszczenie oceny ofert-laczna punktacja (2012-05-31 12:11)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-06-29 08:27)