Przetarg nieograniczony ponizej 200.000 euro na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie)

Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie)
Numer ogłoszenia: 87733 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie). Przedmiotem zamówienia są materiały szewne, wysokiej jakości, spełniające wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym oraz w pełni spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 pakietów (części)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca winien dołączyć do oferty materiały informacyjne (katalogi, foldery) dot. oferowanego przedmiotu oferty potwierdzające parametry wymagane i oferowane.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności 2. Zmiany, o których mowa w ww. punkcie wymagają zgody obu stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I piętro, pok. 134..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro, pok. 239..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SZEW MONOFILAMENTOWY.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SZEW TYPU GORE - TEX.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SILIKONOWE TAŚMY DO ZACISKANIA NACZYŃ WIEŃCOWYCH.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SWY PLECIONE WCHŁANIALNE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: nici syntetyczne plecione niewchłanialne.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szwy chirurgiczne niewchłanialne naturalne, plecione, jedwabne ( dla okulistyki ).


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne jednowłókninowe poliamidowe lub polipropylenowe ( dla okulistyki ).


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniane plecione z kwasu poliglikolowego, okres wchłaniania 60 - 90 dni ( dla okulistyki ).


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szwy syntetyczne, szybkowchłanialne plecione powlekane z poliglaktyny - okres podtrzymania tkankowego 10-14dni ( 50% po 5 dniach, 0% po 10-14dniach ) i okresie wchłaniania 40-42 dn.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (2012-04-18 11:13)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2012-04-18 11:13)
  • Wzór umowy (2012-04-18 11:13)
  • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oświadczenia z art 22 i 24 (2012-04-18 11:14)
  • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2012-04-18 11:14)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-04-23 13:19)
  • 1. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2012-05-29 12:18)
  • 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.06.2012 (2012-06-19 08:38)