Postępowanie w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 1a na obsługę serwisową aparatury rantgenowskiej w tym aparatu Axiom Artis FC o n/s 10440, Stacji hemodynamiki Axiom Sensis o n/s 2545, aparatu Axiom Artis FA o n/s 25120 oraz zestawu rentgenowskiego Multix Top ACSS o n/s 2331 stanowiącej wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

11/04/2012    S70    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura negocjacyjna 

PL-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

2012/S 70-115612

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obsługa serwisowa aparatury rantgenowskiej w tym aparatu Axiom Artis FC o n/s 10440, Stacji hemodynamiki Axiom Sensis o n/s 2545, aparatu Axiom Artis FA o n/s 25120 oraz zestawu rentgenowskiego Multix Top ACSS o n/s 2331 stanowiącej wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Obsługa serwisowa aparatury rantgenowskiej w tym aparatu Axiom Artis FC o n/s 10440, Stacji hemodynamiki Axiom Sensis o n/s 2545, aparatu Axiom Artis FA o n/s 25120 oraz zestawu rentgenowskiego Multix Top ACSS o n/s 2331 stanowiącej wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50421200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 591 860,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381-1364/N/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 066-107954 z dnia 4.4.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Obsługa serwisowa aparatury rantgenowskiej w tym aparatu Axiom Artis FC o n/s 10440, Stacji hemodynamiki Axiom Sensis o n/s 2545, aparatu Axiom Artis FA o n/s 25120 oraz zestawu rentgenowskiego Multix Top ACSS o n/s 2331 stanowiącej wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Siemens Sp. z o.o.
03-821 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 591 860,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.4.2012