Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 78845 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości spełniający wymagane warunki dla tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 pakietów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczegółowe materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty), potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 2. Zmiany, o których mowa w ww. punkcie wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I piętro, pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro, pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE , DWUPŁATKOWE.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZASTAWKI AORTALNE BIOLOGICZNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE NORMALNE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE DWUPŁATKOWE.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PROTEZY AORTY WSTĘPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ MECHANICZNĄ DWUPŁATKOWĄ (KONDUITY.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI WYSYCONE SREBREM.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PROTEZY NACZYNIOWE ROZWIDLONE.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ŁATY DO ASD , VSD.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - ŁATY FILCOWE TEFLONOWE.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: MEMBRANA OSIERDZIOWA TYPU GORE - TEX.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: ELEKTRODY NASIERDZIOWE.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET 16 - ELEKTRODA NASIERDZOWA BEZSZWOWA DWUBIEGUNOWA.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PROTEZY REKONSTRUKCJI ŁUKU AORTY.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-04-05 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY 1 (2012-04-05 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY 2 (2012-04-05 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY 3 (2012-04-05 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY 4 (2012-04-05 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY 5 (2012-04-05 12:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY 6 (2012-04-05 12:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY 7 (2012-04-05 12:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY 8 (2012-04-05 12:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY 9 (2012-04-05 12:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY 10 (2012-04-05 12:45)
 • FORMULARZ OFERTOWY 11 (2012-04-05 12:45)
 • FORMULARZ OFERTOWY 12 (2012-04-05 12:45)
 • FORMULARZ OFERTOWY 13 (2012-04-05 12:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY 14 (2012-04-05 12:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY 15 (2012-04-05 12:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY 16 (2012-04-05 12:47)
 • FORMULARZ OFERTOWY 17 (2012-04-05 12:47)
 • Wzór umowy (2012-04-05 12:48)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-04-05 12:48)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2012-04-05 12:49)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZMIANA (2012-04-10 10:31)
 • Informacja - przesunięcie terminu (2012-04-10 10:31)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-04-12 10:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - załącznik nr 1 (2012-04-12 10:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - załącznik nr 2 (2012-04-12 10:57)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2012-04-13 14:00)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - załącznik nr 1 (2012-04-13 14:00)
 • 29. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2012-05-10 08:41)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.05.2012r (2012-05-23 08:26)