Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na dostawę leku INTERFERON beta stosowanego w programie terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego i. J. Strusia w Poznaniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-strusia.poznan.pl


Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę leku INTERFERON beta stosowanego w programie terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego i. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 56562 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę leku INTERFERON beta stosowanego w programie terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego i. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leku o nazwie chemicznej Interferon beta stosowanego w programie terapeutycznym leczenia stwardnienia rozsianego w ramach kontraktu z NFZ na 2012 r. PAKIET 1 - INTERFERON beta - 1 b inj 0,3 mg - 9,6 mln j.m. x 15 kpl; do każdego opakowania leku wymagany zestaw 16 nakładek na fiol., 18 bezpiecznych igieł 30G,50 wacików odkażających - w ilości ogółem 56 op/zest. PAKIET 2 - INTERFERON beta - 1 b inj 0,3 mg - 9,6 mln j.m. x 15 kpl; każde opakowanie zbiorcze zawierające 15 opakowań jednostkowych, a w każdym zestawie fiol. z lekiem, amp-strzyk.z rozpuszczalnikiem,łącznik fiolki z igłą i 2 waciki odkazające - w ilości ogółem 54 op/zest. PAKIET 3 - INTERFERON beta - 1 a inj 30 mikrogramów (6 mln j.m.) w opakowaniu po 4 amp.-strzyk. o pojemności 1 ml wraz z igłą -w ilości ogółem 24 op/zest. PAKIET 4 - INTERFERON beta - 1 a inj 44 mikrogramy (12 mln j.m.) w opakowaniach zawierających 13 lub 12 strzykawek o poj. 1 ml. wraz z igłą, zawierające 0,5 ml. roztworu - w ilości ogółem 24 op/zest..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

j.w.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) Jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 3) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4) Zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.)...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Zamawiajacego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.)...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.


ZAŁĄCZNIKI

  • 5. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2012-02-24 14:30)
  • 6. Formularz ofertowy (2012-02-24 14:30)
  • 7. WZÓR UMOWY (2012-02-24 14:30)
  • 8. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-02-24 14:30)
  • 9. Załącznik . druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2012-02-24 14:30)
  • 15. Ogłoszenie o wyborze oferty (2012-03-06 14:23)
  • 11. Informacja z otwarcia ofert (2012-03-06 14:23)
  • 12. Informacja dotycząca streszczenie oceny i porównania ofert złozonych do postepowania (2012-03-06 14:23)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-02-22 12:25)