Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na dostawę cewników i zestawów urologicznych dla potrze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: dostawa cewników i zestawów urologicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 30885 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa cewników i zestawów urologicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa cewników i zestawów urologicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia powinien być wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów (części). PAKIET 1 - SPRZĘT UROLOGICZNY PAKIET 2 - CEWNIKI PAKIET 3 - IGŁY DO BIOPSJI STERCZA PAKIET 4 - CEWNIKI DO URODYNAMIKI PAKIET 5 - DRENY I ELEKTRODY PAKIET 6 - DRENY DO POMP PAKIET 7 - ZESTAWY DO NADŁONOWEGO DRENAŻU PĘCHERZA, ZESTAWY DO NEFROSTOMI PRZESKÓRNEJ PAKIET 8 - ZESTAW DO NEFROSTOMI METODĄ DWUSTOPNIOWĄ PAKIET 9 - CEWNIKI PAKIET 10 - CEWNIKI PAKIET 11 - ZESTAWY WYKORZYSTYWANE W PRZYPADKU NIETRZYMANIA MOCZU PAKIET 12 - CEWNIKI MOCZOWODOWE PAKIET 13 - CEWNIK FOLEY PAKIET 14 - ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKÓRNEGO METODĄ JEDNOSTOPNIOWĄ PAKIET 15 - WŁÓKNO DO LASERA ZIELONEGO PAKIET 16 - PROWADNIKI DIAGNOSTYCZNE HYDROFILNE 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Apteki Szpitala przy: ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2, 33.14.13.23-0, 33.14.16.20-2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt.III 3.1 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt.III 3.1 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt.III 3.1 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt.III 3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty 1. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. III. 3 niniejszej specyfikacji, tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny. 2. Ulotki (materiały informacyjne) w języku polskim opisujące właściwości oferowanego asortymentu oraz potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań pok. 134. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, II ptr. pok. 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT UROLOGICZNY. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do biopsji stercza. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki do urodynamiki. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dreny i elektrody. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dreny do pomp. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza, zestaw do nefrostomii przeskórnej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do nefrostomii metodą dwustopniową. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy wykorzystywane w przypadku nietrzymania moczu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki moczowodowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik Foley. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Włókno do lasera zielonego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadniki diagnostyczne hydrofilne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-02-07 12:34)
 • Formularze ofertowe (2012-02-07 12:35)
 • Wzór Umowy (2012-02-07 12:35)
 • Oświadczenia z art 22 i 24 (2012-02-07 12:35)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2012-02-07 12:35)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-02-14 12:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-03-23 13:15)
 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (2012-03-23 13:15)
 • STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2012-03-23 13:15)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu Pakietu 15 (2012-04-02 13:23)
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia (2012-05-31 11:55)