Postępowanie w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 1a na dostawę rozszeżenia funkcjonujacego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł Poradnia Rejestracja Poradnia Gabinet wraz z wdrożeniem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia

Poznań: Dostawa rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł Poradnia Rejestracja Poradnia Gabinet wraz z wdrożeniem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 18779 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł Poradnia Rejestracja Poradnia Gabinet wraz z wdrożeniem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł Poradnia Rejestracja Poradnia Gabinet wraz z wdrożeniem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot umowy obejmuje: a) Licencja Poradnia Rejestracja, b) Szkolenie Personelu Rejestracji c) Świadczenie usług serwisowych d) Asysta w czasie uruchomienia rejestracji e) Asysta w zakresie rozliczeń z NFZ f) Migracja danych g) Licencja Poradnia Gabinet. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.18.00.00-3, 72.26.30.00-6. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Rozszerzenie funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł Poradnia Rejestracja Poradnia Gabinet wraz z wdrożeniem IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: CompuGrup Medical Polska Sp. z o. o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, kraj/woj. lubelskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44715,45 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 44700,00 Oferta z najniższą ceną: 44700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44700,00 Waluta: PLN. ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1a ustawy PZP, ponieważ dostawę może zrealizować wyłączny, producent posiadanego przez Zamawiającego systemu firma CompuGrup Medical Polska Sp. z o.o. z Lublina