Postępowanie w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 4a na dostawę różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 17517 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem własnym lub zorganizowanym przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko, jego dostarczenie, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2) zainstalowanie lub zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania (uruchomienie) 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, wykorzystanie wszystkich funkcji aparatu; zamawiający wymaga, by szkolenie odbyło się w siedzibie zamawiającego i w odpowiednim wymiarze czasu 4) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i paszportu technicznego 5) udzielenie, co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Bronchofiberoskop IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: VARIMED Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 45000,00 Oferta z najniższą ceną: 45000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45000,00 Waluta: PLN. ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, w związku z tym, że dotychczasowe dwa przetargi na dostawę różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej nie zostały rozstrzygnięte z powodu, że nie złożono żadnych ofert.