Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu od zdarzeń medycznych

Poznań: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu od zdarzeń medycznych
Numer ogłoszenia: 2167 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu od zdarzeń medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu od zdarzeń medycznych. Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez zamawiającego określone zostały w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamóienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizacje umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów 2) zmiana lokalizacji oddziałów szpitalnych lub otwarcie nowo powstałych oddziałów, 3) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć, 4) koniecznośc wprowadzenia takich zmian spowodowana zmianą danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy lub zmianą danych Zamawiającego (np. zmiana nazwy, siedziby, adresu).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań (I piętro pokój 134).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań (II piętro pokój 239).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-01-03 12:17)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (2012-01-03 12:17)
 • Formularz ofertowy (2012-01-03 12:17)
 • Załącznik nr 1 do oferty (2012-01-03 12:17)
 • Oświadczenie (2012-01-03 12:17)
 • Oświadczenie art. 22 i 24 (2012-01-03 12:18)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-01-03 12:18)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-01-11 12:25)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-01-11 12:25)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-01-11 12:25)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14894-2012 (2012-01-17 10:22)