Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawa zamówień publicznych na dostawę transformatora ESJ 107/10 000kVA i modułu zasilającego UMC-107E-80 80A dla Sal Operacyjnych Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa transformatora ESJ107/10000 10kVA i modułu zasilającego UMC-107E-80 80A dla Sal Operacyjnych Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 334455 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa transformatora ESJ107/10000 10kVA i modułu zasilającego UMC-107E-80 80A dla Sal Operacyjnych Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa transformatora ESJ107/10000 10kVA - 4 szt. i modułu zasilającego UMC-107E-80 80A - 2 sztuki dla Sal Operacyjnych Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.17.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Transformator ESJ 107/10000 10kVA i moduły zasilającego UMC-107E-80

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56910,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę