Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 425294 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu świadczone przy pomocy specjalistycznych środków transportu. Zakres usług obejmuje zapewnienie następujących środków transportu: Zadanie nr 1: Sanitarka przystosowana do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami- nosze wysokie składane) - 2 pojazdy - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 Zakres czynności objętych usługą w zadaniu nr 1 obejmuje: - przewóz chorych, - przewóz personelu Zamawiającego, w tym personelu medycznego, - przewóz leków, krwi i materiałów do badań diagnostycznych, - przewóz aparatów Ekg i innego sprzętu medycznego wraz z obsługą, - przewóz chorych, sprzętu oraz materiałów zakaźnych z Oddziału Chorób Zakaźnych, - w miarę potrzeb - pomoc kierowcy przy pracach za i wyładunkowych Zadanie nr 2: Ambulans medyczny (1 pojazd), przystosowany do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne), odpowiednio wyposażony w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. co najmniej: defibrylator, aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetr), z zespołem ratowniczym (starszy ratownik i ratownik) oraz kierowcą po przeszkoleniu przedmedycznym - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 17.00. Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakres czynności objętych usługą w zadaniu nr 2 obejmuje: - przewóz chorych, pacjentów Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu z oddziałów szpitalnych do innych szpitali na terenie Poznania i Wielkopolski, łącznie z przekazaniem chorego szpitalowi docelowemu lub wykonywanie innych przewozów zleconych przez dysponenta ambulansu ze strony Szpitala, udzielenie pomocy medycznej przez zespół ratowniczy w przypadku gdy pacjent w czasie przewozu będzie wymagał takiej pomocy, zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i aparatury do udzielania pomocy przewożonym pacjentom, co najmniej w zakresie jak wyżej oraz niezbędnych leków. 2. Pojazdy sanitarne opisane w zadaniu nr 1 i 2 powinny być do dyspozycji zamawiającego w szpitalach przy ul. Szkolnej 8/12 oraz przy ul. Szwajcarskiej 3 także w inne niż podane powyżej dni tygodnia oraz w innych godzinach, na każde telefoniczne wezwanie zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania dodatkowego pojazdu sanitarnego również w godzinach objętych zadaniem nr 1 i 2. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zobowiązanie wykonawcy do: zapewnienia ciągłości usług i ich wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza reżimami sanitarnymi, wykonywanie usług przez pojazdy odpowiednio oznakowane, wyposażone, posiadające prawo używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, przystosowane do zakresu zadań, sprawne technicznie, posiadające wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu i wykonywania zleconych przewozów, ponoszenia odpowiedzialności za należyte wykonywanie usług przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej i przed udzielającym zamówienie, zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych osób i mienia, ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej, wykonywania usług przez kierowców posiadających podstawowe przeszkolenie przedmedyczne oraz przez posiadającego pełne kwalifikacje zawodowe zespół ratowniczy w zadaniu nr 2.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1.Oświadczenie, że pojazdy sanitarne przeznaczone do realizacji usług u zamawiającego spełniają warunki obowiązujące dla transportu sanitarnego oraz zostały zgłoszone i są pod kontrolą właściwej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. 2. Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. 3. Kopie dowodów rejestracyjnych ambulansów/sanitarek, które maja służyć do wykonania zamówienia, zarejestrowanych na Wykonawcę; jeśli Wykonawca nie jest właścicielem ambulansów do realizacji niniejszego zamówienia, winien przedłożyć kopię umowy, regulującej współpracę z właścicielem ambulansu oraz kopię dowodu rejestracyjnego tego ambulansu. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1)zmiany stawki VAT - zmianę stawki VAT i ceny brutto 2) zmiana lokalizacji karetek i przeniesienie ich ze Szpitala przy ul. Szkolnej do szpitala na ul. Szwajcarską 3) rezygnacja z karetek 4) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pokój nr 134 (Blok D, piętro I). IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro, pokój 239.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Sanitarka przystosowana do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami- nosze wysokie składane) - 2 pojazdy - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 Zakres czynności objętych usługą w zadaniu nr 1 obejmuje: - przewóz chorych, - przewóz personelu Zamawiającego, w tym personelu medycznego, - przewóz leków, krwi i materiałów do badań diagnostycznych, - przewóz aparatów Ekg i innego sprzętu medycznego wraz z obsługą, - przewóz chorych, sprzętu oraz materiałów zakaźnych z Oddziału Chorób Zakaźnych, - w miarę potrzeb - pomoc kierowcy przy pracach za i wyładunkowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2012. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 85 2. Doświadczenie fachowe wykonawcy - 15 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 Ambulans medyczny (1 pojazd), przystosowany do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne), odpowiednio wyposażony w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. co najmniej: defibrylator, aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetr), z zespołem ratowniczym (starszy ratownik i ratownik) oraz kierowcą po przeszkoleniu przedmedycznym - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 17.00. Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakres czynności objętych usługą w zadaniu nr 2 obejmuje: - przewóz chorych, pacjentów Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu z oddziałów szpitalnych do innych szpitali na terenie Poznania i Wielkopolski, łącznie z przekazaniem chorego szpitalowi docelowemu lub wykonywanie innych przewozów zleconych przez dysponenta ambulansu ze strony Szpitala, udzielenie pomocy medycznej przez zespół ratowniczy w przypadku gdy pacjent w czasie przewozu będzie wymagał takiej pomocy, zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i aparatury do udzielania pomocy przewożonym pacjentom, co najmniej w zakresie jak wyżej oraz niezbędnych leków.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2012. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 35 2. Cena 1 godz. ambulansu - 40 3. Cena 1 godz. pracy lekarza - 10 4. Doświadczenie fachowe wykonawcy - 15
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-12-13 18:09)
 • Formularz ofertowy zadanie nr 1 (2011-12-13 18:09)
 • Formularz ofertowy zadanie nr 2 (2011-12-13 18:09)
 • Wzór umowy zadanie nr 1 (2011-12-13 18:09)
 • Wzór umowy zadanie nr 2 (2011-12-13 18:10)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ wykaz szpitali (2011-12-13 18:10)
 • Zalaczniki nr 4 i 5 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-12-13 18:10)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-12-13 18:10)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2011-12-19 08:48)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 430598-2011 (2011-12-19 08:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-12-22 11:47)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-12-22 11:47)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-12-22 11:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4773-2012 (2012-01-05 08:39)