Dostawa serylizatora parowego - demontaż, montaz i przygotowanie do pełnej sprawności dla potrzeb Centralnej SterylizacjiWSM im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa sterylizatora parowego - demontaż, montaż i przygotowanie do pełnej sprawności dla potrzeb Sterylizacji Centralnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 317477 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sterylizatora parowego - demontaż, montaż i przygotowanie do pełnej sprawności dla potrzeb Sterylizacji Centralnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) demontaż posiadanego sterylizatora w miejscu przewidzianym do montażu nowego sterylizatora wraz z pracami budowlanymi i wykończeniowymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nowego sterylizatora. b) dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora parowego Szczegółowe wymagane parametry techniczne opisane zostały w części I formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowy i stanowi integralną część; oferowany sterylizator winien spełniać wszystkie parametry wymagane - w przypadku ich nie spełnienia oferta zostanie odrzucona. Wymaga się, by sterylizator parowy zaopatrzony był w tabliczkę znamionową zawierającą wszystkie wymagane informacje. Wymagane jest by na tabliczce podany był numer seryjny oraz rok produkcji urządzenia. Wymagany sprzęt fabrycznie nowy i oryginalny. d) pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji sterylizatora parowego; zamawiający wymaga, by szkolenia odbyły się w siedzibie zamawiającego; przy czym pełen zakres szkolenia winien być zakończony przed terminem uruchomienia i oddania zamawiającemu do użytkowania oferowanego sterylizatora parowego. e) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia wraz z.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wymagane polskim prawem dot. sprzętu medycznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 2) Certyfikat zgodności z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia (lub dokument równorzędny) 3) Certyfikat potwierdzający iż konstrukcja, budowa i wykonanie sterylizatora jest zgodne z normą PN-EN 285/EN 285 (lub dokument równorzędny) 4) Certyfikat potwierdzający możliwość wykonywania wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych normą PN-EN 17665-1/EN 17665-1 (lub dokument równorzędny)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ Ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ Ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Kancelaria Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

 • 2. Formularz ofertowy (2011-12-05 12:32)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-12-05 12:32)
 • 3. Zalacznik nr 2 do SIWZ (2011-12-05 12:33)
 • 4._Wzor_umowy (2011-12-05 12:33)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2011-12-05 12:33)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-12-05 12:33)
 • 7. wyj nr 1 (2011-12-13 10:41)
 • Sprostowanie (2011-12-15 13:49)
 • Zmiana ogłoszenia 15.12.2011 (2011-12-15 13:49)
 • 10. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2011-12-21 11:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.01.2012 (2012-01-02 09:23)