Dostawa mebli biurowych wraz ze sprzętem biurowym i sprzętem AGD dla potrzem WSN im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa mebli biurowych wraz ze sprzętem gospodarczym i sprzętem AGD dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 308271 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych wraz ze sprzętem gospodarczym i sprzętem AGD dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli biurowych wraz ze sprzętem biurowym i sprzętem AGD dla potrzeb Izby Przyjęć Planowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na meble i sprzęt nowy, wyprodukowany w 2011r., na które udzielona zostanie co najmniej 12 - miesięczna gwarancja. Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane na formularzu ofertowym był kompletny, i o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności . Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków opisanych w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie przez Wykonawcę, jego dostarczenie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2) zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania, 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i użytkowania przedmiotu zamówienia 4) zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki krzeseł przed podpisaniem umowy z Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku w zakresie jego bezpieczeństwa. 2. Certyfikat potwierdzający klasę higieniczności E1

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ Ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych Ip. pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ Ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Kancelaria Szpitala IIp. pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja (2011-11-25 08:11)
  • 2. formularz ofertowy (2011-11-25 08:12)
  • 3. Wzór umowy (2011-11-25 08:12)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2011-11-25 08:12)
  • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-11-25 08:12)
  • 6. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2011-12-06 12:03)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.12.2011 (2011-12-12 09:52)