Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro na dostawę różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 279471 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów i obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2)montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) W innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 (Blok D, II piętro, pokój 239)...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-10-25 12:38)
 • Formularz ofertowy - Pakiet nr 1 (2011-10-25 12:39)
 • Formularz ofertowy - Pakiet nr 2 (2011-10-25 12:39)
 • Formularz ofertowy - Pakiet nr 3 (2011-10-25 12:39)
 • Formularz ofertowy - Pakiet nr 4 (2011-10-25 12:39)
 • Formularz ofertowy - Pakiet nr 5 (2011-10-25 12:39)
 • Formularz ofertowy - Pakiet nr 6 (2011-10-25 12:39)
 • Wzór umowy (2011-10-25 12:39)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oświadczenia z art 22 i 24 (2011-10-25 12:39)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-10-25 12:40)
 • 11. SPROSTOWANIE DO SIWZ (2011-10-27 10:28)
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu (2011-11-02 07:56)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 285399-2011 (2011-11-02 07:56)
 • Zawiadomienie komisji o przesunięciu terminu (2011-11-04 12:44)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 365208-2011 (2011-11-04 12:44)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-11-08 07:57)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-11-17 09:52)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-11-17 09:53)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-11-17 09:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30984-2011 (2011-12-19 10:41)