Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 EURO na dostawę zestawów komputerowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu realizowane w ramach zadania "Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 POIiŚ 12.1-15.

Poznań: Dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu realizowane w ramach zadania Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 POIiŚ 12.1-15
Numer ogłoszenia: 296844 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu realizowane w ramach zadania Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 POIiŚ 12.1-15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, które stanowić będą wyposażenie Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu. Wymagane parametry techniczne oferowanych zestawów komputerowych zostały szczegółowo opisane na formularzach ofertowych stanowiących integralną część przedmiotowej SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011r. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1- Komputery (poz.1- 8 szt.) Pakiet 2- Monitory (poz.1- 8 szt.) Pakiet 3- Drukarki monochromatyczne laserowe (poz.1- 8 szt.) Pakiet 4- Oprogramowanie (poz.1- 8szt., poz.2- 8szt.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 48.99.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dikumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dikumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dikumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dikumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dikumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta- dla pakietu nr 1, 2 i 3. Dokumenty dla oferowanych komputerów- pakiet 1 a/ Certyfikat CE b/ Certyfikaty ISO 9001 i 14001 dla producenta c/ Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej d/ Oświadczenie producenta komputera wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium potwierdzające, że poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) wynosi nie więcej niż 23 dB e/ Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) f/ Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie -Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z norma ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram g/ Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - wydruk ze strony internetowej h/ Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - wydruk ze strony internetowej. Dokumenty dla oferowanych monitorów- pakiet 2 a/ Certyfikat CE b/ świadectwo o spełnieniu przez oferowane monitory LCD warunku określonego przez normę TCO-03 c/ certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej d/ certyfikat EPEAT GOLD e/ Monitor musi spełniać wymogi normy EPA Energy Star. Wymagany wpis dotyczący oferowanego monitora w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - wydruk ze strony internetowej. Dokumenty dla oferowanych drukarek- pakiet nr 3 a/ Certyfikat CE b/ Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych firmy serwisującej, Materiały informacyjne dot. Oferowanego sprzętu dla pakietu nr 1, 2 i 3. Opis przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych producenta lub wydruków parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie wymaganych danych technicznych oraz informację o producencie i nazwie modelu, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zgodnie ze specyfikacją techniczną lub oświadczenie ze strony producenta potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego dla oferowanego sprzętu (nazwa, typ, model) nie zawartych w kartach katalogowych lub na wydrukach parametrów technicznych ze stron producenta. Dołączone karty katalogowe lub wydruki ze strony producenta muszą być potwierdzone za zgodność oraz podpisane przez Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) W innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I piętro pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, il. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowiska POIiŚ 12.1-15..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery (poz.1- 8 szt.).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitory (poz.1- 8 szt.).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarki monochromatyczne laserowe (poz.1- 8 szt.).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie (poz.1- 8szt., poz.2- 8szt.).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.99.10.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-09-20 12:50)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1 (2011-09-20 12:50)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2 (2011-09-20 12:51)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 3 (2011-09-20 12:51)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 4 (2011-09-20 12:52)
 • Wzór Umowy (2011-09-20 12:52)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ-oświadczenia z art 22 i 24 (2011-09-20 12:53)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-09-20 12:54)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-10-12 11:22)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2011-10-12 11:22)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2011-10-12 11:23)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2011-11-07 11:46)