Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 245893 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Sprzęt medyczny obejmuje dostawę wózka anestezjologicznego, wózka wanny do mycia pacjentów, wózka inwalidzkiego, wózka do przewożenia chorych, pomp infuzyjnych, pompy do żywienia dojelitowego, walizki reanimacyjnej, aparatu do odsysania (ssak chirurgiczny) jako doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału IOM, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.10-0, 33.19.31.00-0, 33.14.16.23-3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie -spełnia-nie spełnia- pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 * III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym * inne dokumenty 1. Certyfikat ISO dla Wytwórcy (producenta) oferowanego sprzętu. 2.Dokumenty - odpowiednie karty katalogowe producenta lub wydruki parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających w pełnym zakresie potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego asortymentu. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. formularz ofertowy ; 2. wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1.1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 1.2) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć. 2. Zmiany, o których mowa w ww. punkcie wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. nr 239 (Budynek D, II ptr.).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.POMPY INFUZYJNE dla Bloku Operacyjnego - 5 szt. 2.POMPY JEDNOSTRZYKAWKOWE ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ dla Oddziału OIOM - 20 szt. 3. POMPY OBJĘTOŚCIOWE dla Oddziału OIOM - 5 szt. 4.POMPY INFUZYJNA OBJĘTOSCIOWA dla Oddziału Chirurgii Ogólnej - 2 szt. 5.POMPY JEDNOSTRZYKAWKOWA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ dla Oddziału Chirurgii Ogólnej - 2 szt. 6.POMPY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO dla Oddziału Chirurgii Ogólnej - 4 szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.10-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ZESTAWY REANIMACYJNE DO INTUBACJI RURKAMI INTUBACYJNYMI, MASKAMI AMBU dla Oddziału Chorób Wewnętrznych - 4 szt. 2. WALIZKA REANIMACYJNA dla Bloku Operacyjnego - 5 szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.23-3. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Aparatura odsysająca (ssak chirurgiczny) dla Oddziału Chirurgii Ogólnej - 2 szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.23-3. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek anestezjologiczny (do narkozy) dla Bloku Operacyjnego - 2 szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.31.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek do przewożenia chorych z uchylnymi drabinkami bocznymi i regulowaną wysokością miejsca leżącego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej - 2 szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.31.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek inwalidzki dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej - 6 szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.31.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek wanna do mycia pacjentów dla Oddziału Chorób Wewnętrznych - 1szt.. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.31.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-09-15 10:16)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2011-09-15 10:16)
 • WZOR UMOWY (2011-09-15 10:16)
 • Załączniki do SIWZ - oświadczenia z art 22 i 24 (2011-09-15 10:18)
 • Załącznik do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2011-09-15 10:18)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2011-09-21 10:52)
 • Informacja - przesunięcie terminu (2011-09-21 10:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-09-23 09:06)
 • Ogłosznie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-10-17 12:27)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-10-17 12:29)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2011-10-17 12:30)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-11-29 08:55)