Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na dostawę różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia

Poznań: Dostawa różnych urządzeń medycznych, dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 239747 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych urządzeń medycznych, dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę różnych urządzeń medycznych do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 2) udzielenie, co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 3) przeszkolenie personelu medycznego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia/nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt. III 3.1 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt. III 3.1 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt. III 3.1 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku jak w pkt. III 3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie inne dokumenty Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych) tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) W innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań pok. 134. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II ptr. pok. 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do protekcji zakrzepicy kończyn dolnych - 2 szt. Aparat do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych - 1 szt. Aparat do stymulacji zewnętrznej - 1 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bronchofiberoskop - 1 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat EKG transportowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-09-08 09:30)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 1 (2011-09-08 09:30)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 2 (2011-09-08 09:31)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 3 (2011-09-08 09:31)
 • Wzór Umowy (2011-09-08 09:31)
 • Oświadczenia z art 22 i 24 (2011-09-08 09:31)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2011-09-08 09:32)
 • Zmiana do SIWZ nr 1 (2011-09-12 13:39)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 2 - po zmianie (2011-09-12 13:41)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 3 - po zmianie (2011-09-12 13:41)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2011-09-12 13:41)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-09-14 11:31)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie (2011-09-14 11:32)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 1 - po zmianie (2011-09-14 11:32)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 2 - po zmianie (2011-09-14 11:33)
 • Formularz Ofertowy - Pakiet 3 - po zmianie (2011-09-14 11:33)
 • Wzór Umowy - po zmianie (2011-09-14 11:34)
 • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2011-09-21 12:49)
 • Informacja_o_punktacji (2011-09-21 12:49)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 293341-2011 (2012-01-13 10:00)