Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro na dostawę bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. zadanie realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15

Poznań: Dostawa bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 238977 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - 2 sztuki. Pakiet nr 1 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła LED; Pakiet nr 2 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła tradycyjnym (żółtym). Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1)dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Centrum Urazowego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2)zainstalowanie lub zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania (uruchomienie), 3) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania oraz konserwacji 4) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i paszportu technicznego 5) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.80.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) W innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (Budynek D, I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 239 (Budynek D, II ptr.)....

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła LED.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła tradycyjnym (żółtym).ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-09-07 11:58)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2011-09-07 11:58)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2011-09-07 11:58)
 • Wzór umowy (2011-09-07 11:58)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-09-07 11:58)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-09-07 11:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-09-12 13:24)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-09-20 11:20)
 • Informacja z otwarcia ofert - załącznik do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-09-20 11:20)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja - załącznik do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-09-20 11:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 261545-2011 (2011-10-05 08:22)