Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu realizowane w ramach zadania " Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 POIiŚ 12.1-15

Poznań: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu realizowane w ramach zadania Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym, lądowiska dla śmigłowców współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 POIiŚ 12.1-15
Numer ogłoszenia: 267022 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu realizowane w ramach zadania Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym, lądowiska dla śmigłowców współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 POIiŚ 12.1-15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, która stanowić będzie wyposażenie Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiet 1- Wózki wielofunkcyjne poz.1 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 2szt. poz.2 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 1szt. poz.3 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 1szt. poz.4 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 2szt. Pakiet 2- Wózek do przewożenia chorych poz.1 Wózek do przewożenia chorych- 1szt. Pakiet 3- Sprzęt rehabilitacyjno- pielęgniarski poz. 1 Zestaw klinów pod kończyny górne i dolne-8szt. poz.2 Wózek inwalidzki- 1szt. poz.3 Balkoniki-1szt. poz.4 Kozetka lekarska- 1szt. Pakiet 4- Ssak próżniowy i elektryczny poz.1 Ssanie próżniowe- 21szt. poz.2 Ssak elektryczny wysokiej klasy- 3szt. Pakiet 5- Laryngoskop z monitorem do trudnych intubacji poz.1 Laryngoskop z monitorem do trudnych intubacji Pakiet 6- Biurka z szafkami poz.1 Biurko z szafkami (łatwe do mycia i dezynfekcji)- 2szt. Pakiet 7- Pompy infuzyjne poz.1 Pompy strzykawkowe wraz ze stacją dokującą (składające się z pomp strzykawkowych- 80szt. i 4 stacji dokujących) poz.2 Pompa żywieniowa- 8szt. poz.3 Pompa przepływowa- 15szt. Pakiet 8- Inhalator przepływowy poz.1 Inhalator przepływowy- 7szt. Pakiet 9- Laryngoskopy poz.1 Zestaw laryngoskopów- 4szt. poz.2 Lampa operacyjna przenośna- 1szt. Pakiet 10- Drobny sprzęt medyczny poz.1 Negatoskop- 1szt. poz.2 Zestaw do szybkiego przetaczania- 12szt. poz.3 Glukometr- 2szt. Pakiet 11- Sprzęt laboratoryjny poz.1 Lampa bakteriobójcza- 3szt. poz.2 Lampa bakteriobójcza przejezdna- 2szt. poz.3 Lampa bakteriobójcza przejezdna (przepływowa)- 2szt. poz.4 Szafa termostatyczna- 1szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w sytemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w sytemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w sytemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w sytemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w sytemie spełnia nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodne z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych) tj: certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wymagane polskim prawem dot. sprzętu medycznego będącego przedmiotem postępowania. Certyfikat ISO Wytwórcy (producenta) oferowanej aparatury.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I piętro pok. 134.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro pok. 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1- Wózki wielofunkcyjne poz.1 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 2szt. poz.2 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 1szt. poz.3 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 1szt. poz.4 Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem standardowym- 2szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 2- Wózek do przewożenia chorych poz.1 Wózek do przewożenia chorych- 1szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 3- Sprzęt rehabilitacyjno- pielęgniarski poz. 1 Zestaw klinów pod kończyny górne i dolne-8szt. poz.2 Wózek inwalidzki- 1szt. poz.3 Balkoniki-1szt. poz.4 Kozetka lekarska- 1szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 4- Ssak próżniowy i elektryczny poz.1 Ssanie próżniowe- 21szt. poz.2 Ssak elektryczny wysokiej klasy- 3szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 5- Laryngoskop z monitorem do trudnych intubacji poz.1 Laryngoskop z monitorem do trudnych intubacji.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 6- Biurka z szafkami poz.1 Biurko z szafkami (łatwe do mycia i dezynfekcji)- 2szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 7- Pompy infuzyjne poz.1 Pompy strzykawkowe wraz ze stacją dokującą (składające się z pomp strzykawkowych- 80szt. i 4 stacji dokujących) poz.2 Pompa żywieniowa- 8szt. poz.3 Pompa przepływowa- 15szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 70

o                          2. Ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 8- Inhalator przepływowy poz.1 Inhalator przepływowy- 7szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 9- Laryngoskopy poz.1 Zestaw laryngoskopów- 4szt. poz.2 Lampa operacyjna przenośna- 1szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 10- Drobny sprzęt medyczny poz.1 Negatoskop- 1szt. poz.2 Zestaw do szybkiego przetaczania- 12szt. poz.3 Glukometr- 2szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 11- Sprzęt laboratoryjny poz.1 Lampa bakteriobójcza- 3szt. poz.2 Lampa bakteriobójcza przejezdna- 2szt. poz.3 Lampa bakteriobójcza przejezdna (przepływowa)- 2szt. poz.4 Szafa termostatyczna- 1szt..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-08-31 13:25)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1 (2011-08-31 13:26)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2 (2011-08-31 13:26)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 3 (2011-08-31 13:27)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 4 (2011-08-31 13:27)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 5 (2011-08-31 13:28)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 6 (2011-08-31 13:28)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 7 (2011-08-31 13:28)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 8 (2011-08-31 13:29)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 9 (2011-08-31 13:29)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 10 (2011-08-31 13:30)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 11 (2011-08-31 13:30)
 • Wzór Umowy (2011-08-31 13:31)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ-oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-08-31 13:31)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-08-31 13:32)
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu skladania i otwarcia ofert (2011-09-06 09:00)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (2011-09-06 09:08)
 • Wyjaśnienia Modyfikacja do SIWZ (2011-09-08 11:46)
 • SIWZ- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:47)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:48)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:49)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 3-PO ZMIANIE (2011-09-08 11:49)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 4- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:50)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 5- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:50)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 6- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:51)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 7- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:51)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 8- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:52)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 9- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:52)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 10- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:53)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 11- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:53)
 • Wzór Umowy- PO ZMIANIE (2011-09-08 11:54)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (2011-09-08 12:11)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (2011-09-09 10:30)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-09-23 12:02)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2011-09-23 12:03)
 • Informacja o punktacji (2011-09-23 12:03)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2011-10-13 10:57)