DI-381004/2011 Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowane w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy

Poznań: Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowane w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy.
Numer ogłoszenia: 228776 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynkach Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowane w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w budynkach: A,B, C,D,E,F,Warsztaty,Archiwum,Pralnia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w zakresie roboty rozbiórkowe,instalowanie okien,roboty malarskie i tynkarskie określone w dokumentacji projektowej,specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,przedmiarach robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5, 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 35 000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy,wykaz części zamówienia,które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót wraz z Tabelą Elementów Scalonych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, robót dodatkowych lub zamiennych - opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia podstawowego może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy , 2)Przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. 3)Działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4)Warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 3. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń : 1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2)Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3)Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie wielkości wynagrodzenia rozliczanego fakturami częściowymi i końcową, określonego w §11, w przypadku, gdy potrzeba dokonania takich zmian wynika ze zmiany terminu wykonania umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość. 6. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne zmiany postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia,61-285 Poznańul. Szwajcarska 3,Dział Inwestycji(tel.618739291),cena SIWZ wg faktury punktu kserograficznego plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 11:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia,61-285 Poznańul. Szwajcarska 3, Kancelaria pokój 239.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu pn Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III środowisko przyrodnicze Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schemat II, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ wymiana okien (2011-08-03 12:17)
 • SIWZ załącznik nr 1 Formularze (2011-08-03 12:18)
 • SIWZ załącznik nr 2 Projekt Umowy (2011-08-03 12:18)
 • PYTANIA cz.1. z dnia 04.08.2011 (2011-08-04 11:11)
 • PYTANIA cz.2. z dnia 08.08.2011 (2011-08-09 09:33)
 • ODPOWIEDŹ cz.1 z dnia 09.08.2011 (2011-08-09 13:02)
 • PYTANIA cz.3. z dnia 09.08.2011 (2011-08-10 07:57)
 • PYTANIA cz.4. z dnia 10.08.2011 (2011-08-11 09:44)
 • PYTANIA cz.5. z dnia 11.08.2011 (2011-08-12 08:21)
 • ODPOWIEDŹ cz.2 z dnia 12.08.2011 (2011-08-12 09:53)
 • Pytania cz.6.z dnia 16.08.11 (2011-08-16 12:32)
 • odpowiedź część 3,4,5,6 z dn 18.08.11-strona internetowa (2011-08-18 11:45)
 • ZP - załącznik 1 Zestawienie ofert (2011-08-23 13:09)