Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp na dostawę odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 193064 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Hemostazy i Genetyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na części pakiety: Pakiet 1- Odczynniki do aparatu do tromboelastografii Pakiet 2- Akcesoria dodatkowe do aparatu do tromboelastografii Pakiet 3- Kwas arachidonowy Pakiet 4- Enzym restrykcyjny TAQ I Pakiet 5- Enzym restrykcyjny MnI I Pakiet 6- Bufor TBE.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1- Odczynniki do aparatu do tromboelastografii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 18130,00

·           Oferta z najniższą ceną: 18130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18130,00

·           Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2- Akcesoria dodatkowe do aparatu do tromboelastografii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7310,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 7210,00

·           Oferta z najniższą ceną: 7210,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7210,00

·           Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3-

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Biogenet Grzegorz S. Chorzewski, ul. Szkolna 1/60, 02-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 73184,00

·           Oferta z najniższą ceną: 73184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73184,00

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zastosowano przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ w prowadzonych kolejno postępowaniach (dwa postępowania przetargowe poniżej 193.000 euro) nie zostały złożone żadne oferty. Zaproszono firmy dysponujące wymaganym asortymentem.