Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt. 1lit.a ustawy Pzp na dostawę stanowiska komputerowego do oglądania koronarografii dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Poznań: Dostawa stanowiska komputerowego do oglądania koronarografii dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 192676 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stanowiska komputerowego do oglądania koronarografii dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa stanowiska komputerowego do oglądania koronarografii dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do siedziby zamawiającego na oddział kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a także przeszkolenie personelu medycznego zamawiającego w zakresie obsługi i wykorzystania przedmiotu umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194507,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 188304,84

·           Oferta z najniższą ceną: 188304,84 / Oferta z najwyższą ceną: 188304,84

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa może być realizowana przez jedynego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Dostawę może realizować wyłączny bezpośredni autoryzowany przedstawiciel handlowy i serwisowy producenta wykorzystywanej aparatury- firma Siemens Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.