Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 EURO na dostawę odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu oraz dostawę odczynników do badań immunohematologicznych z dzierżawą aparatu oraz odczynników, krwinek wzorcowych i płynów pomocniczych do badań serologicznych dla potrzen Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 i przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Poznań: Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu, oraz dostawę odczynników do badań immunohematologicznych z dzierżawą aparatu oraz odczynników, krwinek wzorcowych i płynów pomocniczych do badań serologicznych dl apotrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 i przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 180010 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu, oraz dostawę odczynników do badań immunohematologicznych z dzierżawą aparatu oraz odczynników, krwinek wzorcowych i płynów pomocniczych do badań serologicznych dl apotrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 i przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu oraz dostawę odczynników do badań immunohematologicznych z dzierżawą aparatu oraz odczynników, krwinek wzorcowych i płynów pomocniczych do badań serologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia, przy ul. Szkolnej 8/12, i przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości oraz opis wymaganych cech zostały szczegółowo opisane na załączonych do SIWZ formularzach ofertowych, stanowiących jego integralną część. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów. Pakiet 1- Przeznaczony dla Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu. Pakiet 1: Odczynniki do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu. Pakiety 2-5- Przeznaczone dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Pakiet 2: Odczynniki, krwinki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań immunohematologicznych techniką aglutynacji kolumnowej. Pakiet 3: Odczynniki do badań serologicznych. Pakiet 4: Krwinki wzorcowe. Pakiet 5: Odczynniki pomocnicze do badań serologicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamówienie uzupełniające do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumnety oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia/nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumnety oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia/nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumnety oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia/nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumnety oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia/nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumnety oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty w systemie spełnia/nie spełnia pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

1)Dokumenty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu Świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o wyrobach medycznych) tj. certyfikaty zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej lub deklaracje zgodności- dot. odczynników, krwinek, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu i aparatury / sprzętu. 2)Karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowa),wystawione dla każdego odczynnika (preparatu), krwinek odrębnie. 3)Katalogi (materiały informacyjne) dot. oferowanego asortymentu zgodnie z pkt.1.4 SIWZ- dla odczynników, krwinek, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu i dzierżawionego analizatora/sprzętu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) Zamiany asortymentu objętego zawartą umową, w której występuje więcej niż jeden asortyment, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 3)Przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa, 4)W innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, I piętro, pok. 134..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, II piętro, pok. 239..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do oznaczania przeciwciał dla grup krwi i prób krzyżowych metodą testów kolumnowych wraz z dzierżawą sprzętu.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 60

o                          2. Dzierżawa aparatu miesięcznie - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki, krwinki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań immunohematologicznych techniką aglutynacji kolumnowej.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 60

o                          2. Dzierżawa aparatu miesięcznie - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do badań serologicznych.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krwinki wzorcowe.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki pomocnicze do badań serologicznych.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-07-01 10:52)
 • 2. Formularz ofertowy PAKIET 1 (2011-07-01 10:52)
 • 3. Formularz ofertowy PAKIETY 2,3,4,5 (2011-07-01 10:53)
 • 4. Wzór umowy PAKIETY 1 i 2 (2011-07-01 10:53)
 • 5. Wzór umowy PAKIETY 3-5 (2011-07-01 10:54)
 • 6. Zalaczniki do SIWZ-oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-07-01 10:54)
 • 7. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-07-01 10:55)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2011-07-07 09:55)
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu skladania i otwarcia ofert (2011-07-07 09:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-07-08 11:07)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-07-20 11:37)
 • Zalacznik nr 1 do ogłoszenia (2011-07-20 11:37)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2011-07-20 11:38)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2011-08-04 10:02)