Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro na dostawę wyposażenia sali do przechowywania zwłok na potrzeby Anatomii Patologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa wyposażenia sali do przechowywania zwłok na potrzeby Anatomii Patologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 180027 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia sali do przechowywania zwłok na potrzeby Anatomii Patologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia sali do przechowywania zwłok na potrzeby Anatomii Patologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w tym: 1. Regał do załadunku bocznego ciał wraz z tacami - 10 kompletów; 2. Wózek transportowo - podnośnikowy hydrauliczny do załadunku ciał - 1 sztuka; 3. Wózek do transportu wewnętrznego ciał - 8 sztuk.Przedmiot zamówienia obejmuje również:1)dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Anatomii Patologicznej do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,2)montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i oddanie do użytkowania 3) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.94.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 2) W innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu widzenia jego interesu gospodarczego. albo zmiana wynika z przyczyn leżących po jego stronie, których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 (Blok D, I piętro, pokój 134)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 (Blok D, II piętro, pokój 239)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2011-06-30 12:58)
 • Formularz ofertowy (2011-06-30 12:58)
 • Umowa- wzór (2011-06-30 12:58)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-06-30 12:58)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2011-06-30 12:58)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-07-07 08:39)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-07-07 12:56)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 2 (2011-07-07 12:56)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-07-21 08:46)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-07-21 08:46)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2011-07-21 08:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-08-09 09:55)