Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu

Poznań: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 147716 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej z podziałem na dwie części (pakiety): CZĘŚĆ/PAKIET I - obejmująca Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, CZĘŚĆ/PAKIET II - obejmująca Szpital przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Świadczenie usług telefonii stacjonarnej polegać będzie na realizacji połączeń dla potrzeb Zamawiającego w zakresie: - stacjonarnych połączeń wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych, a także do sieci telefonii komórkowych, - stacjonarnych połączeń przychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych a także z sieci telefonii komórkowych, na numery Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamówienie uzupełniające (do 50% zamówienia podstawowego). Przedmiotem zamówienia będą usługi w zakresie świadczenie usług telefonii stacjonarnej z podziałem na dwie części (pakiety): CZĘŚĆ/PAKIET I - obejmująca Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, CZĘŚĆ/PAKIET II - obejmująca Szpital przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Świadczenie usług telefonii stacjonarnej polegać będzie na realizacji połączeń dla potrzeb Zamawiającego w zakresie: - stacjonarnych połączeń wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych, a także do sieci telefonii komórkowych, - stacjonarnych połączeń przychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych a także z sieci telefonii komórkowych, na numery Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia-nie spełnia , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty. Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu po złożeniu przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń oraz dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, wymagane i szczegółowo określone w przedmiotowej SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty. Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu po złożeniu przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń oraz dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, wymagane i szczegółowo określone w przedmiotowej SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    jak w pkt. III 3.3)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    jak w pkt. III 3.3)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia również oprócz oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy - Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004r., nr 171, poz. 1800 ze zm.). Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1. formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1A lub 1B do SIWZ, 2. formularz cenowy zgodny z załącznikiem nr 2A lub 2B do SIWZ, 3. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych, 4. Plan taryfowy Wykonawcy, wg którego będą taryfikowane usługi nie wymienione w formularzu cenowym.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ/PAKIET I - obejmująca Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ/PAKIET I - obejmująca Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej polegać będzie na realizacji połączeń dla potrzeb Zamawiającego w zakresie: - stacjonarnych połączeń wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych, a także do sieci telefonii komórkowych, - stacjonarnych połączeń przychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych a także z sieci telefonii komórkowych, na numery Zamawiającego. dla CZĘŚĆI I (Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3), 1) dwóch łączy PRA - ISDN (30B+D) z sygnalizacją DSS1 ze stykiem G703/G704, zakończonych na przełącznicy DDF Zamawiającego znajdującej się w pomieszczeniu centrali telefonicznej, 2) pięciu łączy BRA - ISDN (2B+D) z sygnalizacją DSS1, zakończonych na przełącznicy MDF Zamawiającego, znajdującej się w pomieszczeniu centrali telefonicznej..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ/PAKIET 2 -obejmująca Szpital przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu,.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ/PAKIET 2 -obejmująca Szpital przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu Świadczenie usług telefonii stacjonarnej polegać będzie na realizacji połączeń dla potrzeb Zamawiającego w zakresie: - stacjonarnych połączeń wychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych, a także do sieci telefonii komórkowych, - stacjonarnych połączeń przychodzących lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz faksowych a także z sieci telefonii komórkowych, na numery Zamawiającego. Dla CZĘŚCI II (Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12): 1) jednego łącza PRA - ISDN (30B+D) z sygnalizacją DSS1 ze stykiem G703/G704, zakończonego na przełącznicy DDF znajdującej się w pomieszczeniu centrali telefonicznej, 2) ośmiu łączy POTS, zakończonych na przełącznicy MDF znajdującej się w pomieszczeniu centrali telefonicznej, 3) Abonenckiej automatycznej centrali telefonicznej wraz z serwisem, za którą Zamawiający będzie płacił miesięczny czynsz dzierżawczy. Specyfikację wymagań dla PABX zamieszczono w zał. nr 7 do przedmiotowej SIWZ..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-06-07 19:47)
 • Zalacznik nr 1A - OFERTA (2011-06-07 19:47)
 • Zalacznik nr 1B - OFERTA (2011-06-07 19:47)
 • Zalacznik nr 2A formularz cenowy (2011-06-07 19:47)
 • Zalacznik nr 2B formularz cenowy (2011-06-07 19:47)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2011-06-07 19:48)
 • Zalacznik nr 5A - WZÓR UMOWy OPERATORSKA -SZWAJCARSKA (2011-06-07 19:48)
 • Zalacznik nr 5B - WZÓR UMOWA OPERATORSKA -SZKOLNA (2011-06-07 19:48)
 • ZAL_NR6_SREDNIO_M-C_ WYKAZ POLACZEN (2011-06-07 19:49)
 • Zal_nr 7_konfiguracja_PABX (2011-06-07 19:49)
 • zał druk zastrz inf of (2011-06-07 19:51)
 • Zmiana SIWZ dot. zmiany terminu (2011-06-14 09:42)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2011-06-14 09:55)
 • WYJASNIENIA Nr 1 DO SIWZ (2011-06-14 13:02)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 (2011-06-14 13:20)
 • 21. SIWZ_telefonia_stacjonarna-poprawiony (2011-06-14 13:23)
 • 22. Zalacznik_nr_2A_formularz_cenowy-1-zmieniony (2011-06-14 13:24)
 • 23. Zalacznik_nr_2B_formularz_cenowy - zmieniony (2011-06-14 13:24)
 • 24. Zalacznik_nr_5A_-_UMOWA_OPERATORSKA_-SZWAJCARSKA - poprawiony (2011-06-14 13:24)
 • 25. Zalacznik_nr_5B_-_UMOWA_OPERATORSKA_-SZKOLNA - poprawiony (2011-06-14 13:25)
 • Zmiana SIWZ istotnych warunków umowy (2011-06-16 13:12)
 • 10. Załacznik nr 5A - UMOWA OPERATORSKA -SZWAJCARSKA zmieniony (2011-06-16 13:12)
 • 11. Załacznik nr 5B - UMOWA OPERATORSKA -SZKOLNA zmieniony (2011-06-16 13:13)
 • OGłOSZENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (2011-06-21 12:39)
 • Informacja z otwarcia ofert (2011-06-21 12:40)
 • Informacja dotycząca streszczenie oceny i porównania ofert złozonych do postepowania (2011-06-21 12:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-07-05 12:25)