Dostawa sprzętu i narzędzi dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej 2 w ramach zadania "Zakup aparatury do operacji zaćmy w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej"

Poznań: Dostawa sprzętu i narzędzi dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej 2 w ramach zadania -Zakup aparatury do operacji zaćmy w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej
Numer ogłoszenia: 143987 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i narzędzi dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej 2 w ramach zadania -Zakup aparatury do operacji zaćmy w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1Przedmiot zamówienia stanowi dostawa narzędzi do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu do Zamawiającego - do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem własnym lub zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający oczekuje narzędzi do zabiegów okulistycznych wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia, które winny dodatkowo spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zapewniających bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu , mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postepowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Warunki gwarancji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ Dział Zamówień Publicznych pok.134 Ip ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ Kancelaria Zakładu pok. 239 IIp. ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4.ZAŁĄCZNIKI

  • 1. Specyfikacja sprzet okul (2011-05-20 13:27)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY - sprzet okulit (2011-05-20 13:27)
  • 3. WZOR UMOWY (2011-05-20 13:27)
  • 4_zał druki zastrzeżone (2011-05-20 13:27)
  • 7. Informacja - przesunięcie terminu (2011-05-26 10:05)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.05.2011 (2011-05-26 10:10)
  • 7. wyj nr 1 sprzęt okul (2011-05-30 13:51)
  • 8. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA (2011-06-14 07:21)