Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust.1 pkt.3 ust. Pzp na dostawe leku GLIVEC stosowanego w programie terapeutycznym leczenia przewlekłej białaczki szpikowej i chemioterapii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu

Poznań: Dostawa leku GLIVEC stosowanego w programie terapeutycznym leczenia przewlekłej białaczki szpikowej i chemioterapii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 115296 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku GLIVEC stosowanego w programie terapeutycznym leczenia przewlekłej białaczki szpikowej i chemioterapii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionego leku, stosowanego w programie terapeutycznym leczenia nowotworów ( program terapeutyczny leczenia przewlekłej białaczki szpikowej), prowadzonym przez Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych, w ilościach niezbędnych na okres do dwóch miesięcy: GLIVEC (Imatinib) 400 mg - lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia przewlekłej białaczki szpikowej - w opakowaniach po 30 tabl. , w ilości 40 opakowań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PGF URTICA Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 362560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 335520,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 335520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·                  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ut. 1 pkt. 3 ustawy Pzp , ponieważ lek ten jest przeznaczony na terapię pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jest to zatem sytuacja wyjątkowa, nie wynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć, bowiem Szpital nie ma żadnego wpływu na termin zawarcia kontraktów z NFZ, a nadto dla tego zamówienia nie można zachować terminów właściwych dla innych trybów postępowania. Kazdy z programów terapeutycznych jest odrębnie kontraktowany (a tym samym odrębnie finansowany i rozliczany)