Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawę aparatów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa aparatów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 125843 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa aparatów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt (aparaty), odczynniki, wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu. Sprzęt (aparaty), odczynniki, oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: PAKIET 1: Paski testowe do oznaczania właściwości ogólnych moczu wraz z dzierżawą analizatora PAKIET 2: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów PAKIET 3: Testy paskowe do diagnostyki ANA i ANCA wraz z dzierżawą koniecznego sprzętu PAKIET 4: Badania krwi w kale PAKIET 5: Badania pasożytów w kale PAKIET 6: Mocz kontrolny PAKIET 7: Odczynniki do elektroforezy do aparatu Cormay PAKIET 8: Odczynniki do analizatora AVL 988-3 z Ca2 PAKIET 9: Odczynniki do analizatora RKZ Corning 248 PAKIET 10: Roztwór do osmometru Marcel 3000 PAKIET 11: Odczyny kiłowe PAKIET 12: Porfiryny w moczu PAKIET 13: Testy metodą Elisa PAKIET 14: Barwniki hematologiczne PAKIET 15: Aldolaza i kontrole PAKIET 16: Paski wskaźnikowe PAKIET 17: Wzorce PAKIET 18: Odczynniki różne PAKIET 19: Barwniki hematologiczne PAKIET 20: Paski do moczu PAKIET 21: Testy do oznaczania pro kalcytoniny PCT PAKIET 22: Testy do wykrywania przeciwciał mononukleozy PAKIET 23: Testy do wykrywania przeciwciał anty HIV PAKIET 24: Odczynniki do koagulometru K-3002 OPTIC PAKIET 25: Testy paskowe do analizatora moczu i paski kalibracyjne do czytnika pasków Miditron Junior z zapewnieniem obsługi serwisowej PAKIET 26: Testy paskowe do analizatora moczu i pasków kontrolnych do czytnika pasków Clinitek z zapewnieniem obsługi serwisowej PAKIET 27: Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną PAKIET 28: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń manualnych prowadzonych metodą lateksową PAKIET 29: Zestawy odczynnikowe do elektroforezy - aparat Appraise Densitometer System Paragon. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. * Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających * Zamówienie uzupełniające do 20 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie dostawy odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawy aparatów. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 29. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * inne dokumenty 1. Dokumenty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o wyrobach medycznych) tj. certyfikaty zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej lub deklaracje zgodności- dot. odczynników i sprzętu. 2. Odpowiednie dokumenty (certyfikaty ISO) dla producenta/wytwórcy oferowanej aparatury (sprzętu). 3. Karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowa), wystawione dla każdego odczynnika (preparatu) z osobna. 4. Katalogi (materiały informacyjne) dot. oferowanego asortymentu zgodnie z pkt.1.4 SIWZ- dla odczynników oraz dzierżawionych aparatów/sprzętu. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.134 (I ptr.). IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok.239 (II ptr.). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski testowe do oznaczania właściwości ogólnych moczu wraz z dzierżawą analizatora. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 40 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 40 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy paskowe do diagnostyki ANA i ANCA wraz z dzierżawą koniecznego sprzętu. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 40 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania krwi w kale. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania pasożytów w kale. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mocz kontrolny. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do elektroforezy do aparatu Cormay. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora AVL 988-3 z Ca2. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora RKZ Corning 248. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roztwór do osmometru Marcel 3000. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczyny kiłowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Porfiryny w moczu. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy metodą Elisa. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Barwniki hematologiczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aldolaza i kontrole. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski wskaźnikowe. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wzorce. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki różne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Barwniki hematologiczne. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski do moczu. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do oznaczania pro kalcytoniny PCT. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do wykrywania przeciwciał mononukleozy. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do wykrywania przeciwciał anty HIV. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 24. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do koagulometru K-3002 OPTIC. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 25. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy paskowe do analizatora moczu i paski kalibracyjne do czytnika pasków Miditron Junior z zapewnieniem obsługi serwisowej. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet nr 26. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy paskowe do analizatora moczu i pasków kontrolnych do czytnika pasków Clinitek z zapewnieniem obsługi serwisowej. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet nr 27. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet nr 28. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń manualnych prowadzonych metodą lateksową. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 29. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy odczynnikowe do elektroforezy - aparat Appraise Densitometer System Paragon. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-04-28 13:46)
 • Formularze Ofertowe Pakiety 1-3 (2011-04-28 13:46)
 • Formularze Ofertowe Pakiety 4-29 (2011-04-28 13:47)
 • Wzór Umowy Pakiety 1-3 (2011-04-28 13:47)
 • Wzór Umowy Pakiety 4-29 (2011-04-28 13:47)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2011-04-28 13:48)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-05-06 11:28)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-05-06 11:59)
 • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2011-06-06 13:31)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-06-06 13:31)
 • STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2011-06-06 13:31)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 241161-2011 (2011-10-17 13:16)