Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust.1 pkt. 7 ust. Pzp na dostawę odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą aparatów do ich wykonywania dla potrzeb WSM - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (do 20%) do umowy nr 182/2010 z 20.05.2010r.

Poznań: Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą aparatów do ich wykonywania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu z ZOL SP ZOZ - ZAMÓWIENIE UZUPEŁENIAJĄCE ( do 20%) do umowy nr 182/2010 z dnia 20.05.2010r.
Numer ogłoszenia: 90616 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą aparatów do ich wykonywania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu z ZOL SP ZOZ - ZAMÓWIENIE UZUPEŁENIAJĄCE ( do 20%) do umowy nr 182/2010 z dnia 20.05.2010r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań serologicznych (dla Laboratorium przy ul. Szkolnej i Laboratorium przy ul. Szwajcarskiej) wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań, objętych zamówieniem podstawowym określonym w umowie nr 182/2010 z dnia 20.05.2010r.( zamówienie uzupeniające do 20%).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o., ul.Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12873,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·   Cena wybranej oferty: 12873,29

·   Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·   Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48059,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·   Cena wybranej oferty: 48059,92

·   Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·   Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·   1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·   2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki (poniżej 193.000 euro) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp , ponieważ niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw odczynników i dzierżawy aparatury a w konsekwencji zapewnienie ciągłości( kontynuacji) wykonywanych badań diagnostycznych. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20%,zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia,co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp w celu zastosowania trybu z wolnej ręki