Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej ochronnej dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odzieży medycznej ochronnej dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 107693 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży medycznej ochronnej dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży medycznej ochronnej dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józef Strusia. Przedmiot zamówienia winien zapewniać odpowiednią ochronę i być zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby w warunkach używania do których jest przeznaczony, jej użytkownicy mogli swobodnie wykonywać wszystkie czynności, korzystając z odpowiedniej ochrony, co ma na celu wykluczyć zagrożenia oraz inne niedogodności w trakcie jego używania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 39.51.20.00-4, 39.51.80.00-6, 39.51.11.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie -spełnia-nie spełnia-, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt. III.3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym • inne dokumenty 1. karty danych technicznych wystawiona przez producenta dot. materiałów użytych do produkcji gotowych wyrobów wraz ze wzorem tkaniny (materiału) wielkości A4 2. Materiały informacyjne (katalogi ) oferowanych wyrobów . III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. formularz ofertowy ; 2. wykaz wykonawców składających ofertę wspólnie; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie lub do reprezentowania i zawarcia umowy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 1.1 zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 1.2 jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów, 1.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową (dot. pakietów 2, 4, 6, 7, 8 i 9). 1.4 jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności. 2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 wymagają zgody Stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D, I ptr.). IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. nr 239 (Budynek D, II ptr.). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KOCE. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOCE - 76 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.11.00-8. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KOCE. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOCE - 580 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.11.00-8. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PODUSZKI I JAŚKI. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poduszki - 38 szt. 2. Poduszki typu -jaśki- - 29 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PODUSZKI I JAŚKI. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poduszki - 394 szt. 2. Poduszki typu -jaśki- - 50 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: BIELIZNA POŚCIELOWA WIELORAZOWEGO UŻYTKU. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poszwy na koce - 22 szt. 2. Poszwy na poduszki - 22 szt. 3. Poszewki na -jaśki- - 8 szt. 4. Prześcieradła - 14 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: BIELIZNA POŚCIELOWA WIELORAZOWEGO UŻYTKU. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poszwy na koce - 820 szt. 2. Poszwy na poduszki - 720 szt. 3. Poszewki na -jaśki- - 50 szt. 4. Prześcieradła - 630 szt. 5. Prześcieradła - 300 szt. 6. Podkład płócienny - 570 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PIŻAMA DAMSKO - MĘSKA. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PIŻAMA DAMSKO - MĘSKA - 420 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: KOSZULE OPERACYJNE. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOSZULE OPERACYJNE - 300 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ODZIEŻ OCHRONNA MEDYCZNA WIELORAZOWEGO UŻYTKU. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. GARSONKA ŻAKIET + SPODNIE - 800 szt. 2. GARSONKA ŻAKIET+ SPÓDNICE - 507 szt. 3. UBRANIE DAMSKO - MĘSKIE - 20 szt. 4. UBRANIE DAMSKO - MĘSKIE - 53 szt. 5. UBRANIE MĘSKIE - 30 szt. 6. KITEL DAMSKI - 150 szt. 7. KITEL MĘSKI - 150 szt. 8. UBRANIE LEKARSKIE - 100 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ODZIEŻ OCHRONNA MEDYCZNA WIELORAZOWEGO UŻYTKU. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. GARSONKA ŻAKIET + SPODNIE - 42 szt. 2. GARSONKA ŻAKIET+ SPÓDNICE - 18 szt.. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-04-06 09:40)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2011-04-06 09:40)
  • Wzór umowy (2011-04-06 09:40)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2011-04-06 09:41)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-04-11 12:09)
  • Ogłosznie o wyborze najkorzystniehsej oferty (2011-04-22 11:49)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-04-22 11:50)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT (2011-04-22 11:50)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011-05-19 09:17)