Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych oraz sprzętu do Pracowni Tomografii Komputerowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych oraz sprzętu do Pracowni Tomografii Komputerowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 87415 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych oraz sprzętu do Pracowni Tomografii Komputerowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych oraz sprzętu do Pracowni Tomografii Komputerowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu , wysokiej jakości spełniającego wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia zawiera opis wymaganych cech, zamawiany asortyment oraz jego ilość, która została szczegółowo określona w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: PAKIET I - SYSTEMY DO PODAWANIA TLENU PAKIET II - FILTRY ODDECHOWE I OBWODY ODDECHOWE PAKIET III - CEWNIKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO PAKIET IV - SPRZĘT DO UTRZYMANIA DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH PAKIET V - CEWNIKI DO ŻYŁ CENTRALNYCH TYPU ARROW PAKIET VI - ZESTAW DO WKŁUCIA DO ŻYŁ CENTRALNYCH PAKIET VII- AKCESORIA DO KANIUL DO WLEWÓW DOZYLNYCH PAKIET VIII - KANIULE DOTĘTNICZE PAKIET IX - ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH PAKIET X - ZESTAW DO POMNIARU RZUTU SERCA METODĄ FLO TRAC PAKIET XI - CZUJNIKI DO POMIARU CISNIENIA PAKIET XII - PRZYLEPCE DO OKLEJANIA RURKI INTUBACYJNEJ PAKIET XIII - WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU PAKIET XIV - CEWNIKI DO ODSYSANIA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM PAKIET XV - FILTRY DO SSANIA PAKIET XVI- KOC OGRZEWAJĄCY PAKIET XVII - DRENY MEDYCZNE PAKIET XVIII - PROBÓWKI DO POMIARU ACT PAKIET XIX - ELEKTRODY ENDOKAWITARNE PAKIET XX - SILIKONOWY RESUSCYTATOR AMBU PAKIET XXI - TESTER DO POMIARU RZUTU SERCA MET. PICCO PAKIET XXII - JEDNORAZOWE ZESTAWY DO LARYNGOSKOPII PAKIET XXIII - OSŁONY FOLIOWE NA SONDĘ REKTALNĄ PAKIET XXIV - AKCESORIA DO APARATU DO ZNIECZULENIA FIRMY DRAGER PAKIET XXV - PRZEDŁUŻACZE PAKIET XXVI - ZŁĄCZA NISKIEGO CIŚNIENIA I ZESTAWY DO SYSTEMU Medred Stellant CT. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2, 33.11.50.00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. III.2) ZALICZKI * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia nie spełnia, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o jak w pkt.III 3.1 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych produktów, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji, tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności (zgodne z ustawą z dn. 20. 04. 2004 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. nr 93 poz. 896) Jeśli produkty nie są zakwalifikowane, jako wyroby medyczne - dołączyć oświadczenie. 2. Ulotki (materiały informacyjne) w języku polskim opisujące szczegółowo właściwości wszystkich oferowanych produktów, oraz potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych warunków. 3. Wzory oferowanego asortymentu dla pozycji określonych w SIWZ w pkt. 1.5 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zamiany asortymentu objętego umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy, 2. jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów. 3. przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową, 4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań pok. 134. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3,61-285 Poznań, II ptr. pok. 239. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SYSTEMY DO PODAWANIA TLENU. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FILTRY ODDECHOWE I OBWODY ODDECHOWE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT DO UTRZYMANIA DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI DO ŻYŁ CENTRALNYCH TYPU ARROW. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO WKŁUCIA DO ŻYŁ CENTRALNYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: AKCESORIA DO KANIUL DO WLEWÓW DOŻYLNYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KANIULE DOTĘTNICZE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO POMNIARU RZUTU SERCA METODĄ FLO TRAC. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZUJNIKI DO POMIARU CISNIENIA. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYLEPCE DO OKLEJANIA RURKI INTUBACYJNEJ. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI DO ODSYSANIA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FILTRY DO SSANIA. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOC OGRZEWAJĄCY. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DRENY MEDYCZNE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROBÓWKI DO POMIARU ACT. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELEKTRODY ENDOKAWITARNE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SILIKONOWY RESUSCYTATOR AMBU. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TESTER DO POMIARU RZUTU SERCA MET. PICCO. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: JEDNORAZOWE ZESTAWY DO LARYNGOSKOPII. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OSŁONY FOLIOWE NA SONDĘ REKTALNĄ. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: AKCESORIA DO APARATU DO ZNIECZULENIA FIRMY DRAGER. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDŁUŻACZE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.50.00-9. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZŁĄCZA NISKIEGO CIŚNIENIA I ZESTAWY DO SYSTEMU Medred Stellant CT. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.50.00-9. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2011-03-17 12:53)
 • Formularze Ofertowe (2011-03-17 12:54)
 • Wzór Umowy (2011-03-17 12:54)
 • Druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2011-03-17 12:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2011-03-22 14:12)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2011-03-22 14:14)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-05-05 12:36)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2011-05-05 12:37)
 • STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2011-05-05 12:37)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze (2011-05-06 11:31)
 • Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 171291-2011 (2011-08-18 11:39)