Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.3 ust. Pzp na dostawę leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę (Baraclude) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę (Baraclude) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 40078 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę (Baraclude) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę (Baraclude) BARACLUDE - 110 op.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PGF URTICA Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120, Wrocław, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222007,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 222007,50

·           Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ut. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ lek jest przeznaczony na kontynuację terapii pacjentów , a zatem stosowane leki winny być podane w terminie, którego niedotrzymanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia tych pacjentów, a także może zaprzepaścić rezultaty dotychczasowej terapii. Jest to zatem sytuacja wyjątkowa, nie wynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć, bowiem szpital nie ma żadnego wpływu na termin zawarcia kontraktów z NFZ, a nadto dla tego zamówienia nie można zachować terminów właściwych dla innych trybów postępowania.