Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ust. Pzp na dostawe lekówstosowanych w programach terapeutycznych leczenia przewlekłego WZW typu B lub C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia przewlekłego WZW typu B lub C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 39958 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia przewlekłego WZW typu B lub C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia przewlekłego WZW typu B lub C ( ALFAFERON) leki przeznaczone na kontynuację terapii pacjentów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1 - ALFAFERON (Interferon Alfa naturalny)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  ACP PHARMA S.A., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31509,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 31519,04

·                  Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2 - Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul.Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 570240,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 570240,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00

·                  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie zamówieia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ut. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ leki są przeznaczone na kontynuację terapii pacjentów , a zatem winny być podane w terminie, którego niedotrzymanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia tych pacjentów, a także może zaprzepaścić rezultaty dotychczasowej terapii. Jest to zatem sytuacja wyjątkowa, nie wynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć, bowiem szpital nie ma żadnego wpływu na termin zawarcia kontraktów z NFZ, a nadto dla tego zamówienia nie można zachować terminów właściwych dla innych trybów postępowania.